smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

อุปกรณ์ I IoT แผงวงจร VU Meter & Sound Light แสงสัญญาณเสียง3ช่อง 15 LED MONO WIRELESS VU METER วียูมิเตอร์และไฟกระพริบควบคุมด้วยเสียง

วงจรวียชุดนี้มีขอพิเศษกวาวียทั่วๆ ไป คือ ไม่ต้องการเดินสาย ดัง นั้นจึงลดความยุ่งยากในการติดตั้ง จะติดตั้งไวตรงไหนก็ได้ หลักการ ของวงจรนี้ก็คือ ใช้ไมคเป็นตัวรับเสียงกอน แล้วมาทําการขยายสงให้ ชุดวีย เพื่อแสดงผลออกมาทาง LED

ข้อมูลทางด้านเทคนิค – ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี -กินกระแสสูงสุดประมาณ 150 มิลลิแอมป – สามารถปรับความไวในการตรวจจับเสียงได้ – มี LED แสดงผล 15 ดวง – ขนาดแผนวงจรพิมพ: 3.45 x 2.18 นิ้ว การทํางานของวงจร

วงจรนี้ใช้คอนเดนเซอร์ไมค์เป็นตัวรับเสียง สัญญาณที่ออกจาก ไมค์จะส่งผ่าน C1 มาเขา TRI เพื่อทําการขยายกอน สัญญาณที่ถูก ขยายจะส่งผ่าน C2 มาเข้าขา TR2 เพื่อทําการขยายอีกครั้ง สัญญาณที่ ถูกขยายจะสงผาน D1 มาเขาชุด VU โดยมี TR3 ถึง TR9 ทําหน้าที่ขับ LED 2-15 เนื่องจาก TR หนึ่งตัวจะขับ LED 2 ตัว ดังนั้นวงจรนี้ใน ปริ้นท์ LED จะวิ่งออกเป็น 2 ทาง จุด IN มีไว้สําหรับบางคนที่ไม่ต้อง การใช้ MIC รับเสียงก็ให้ตอสายจากจุด IN ไปตอครอมลําโพงได้เลย โดยจะตองถอด MIC ออกกอน

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะ เริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่นอยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการ ประกอบที่งาย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและไล่ความ สูงไปเรื่อยๆ สําหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด, คาปาซิสเตอร์ แบบอิเล็กทรอไลตและทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวัง ในการประกอบวงจร กอนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่น วงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใสกลับขั้วแล้ว อาจ จะทําให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์ นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการบัดกรีให้ใช้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ํายาประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการตรวจสอบความถูก ต้องอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณผิดตําแหน่ง ควรใช้ที่ดูดตะกั่ว หรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจร พิมพได้

การทดสอบ เมื่อประกอบวงจรเสร็จให้ตอแหล่งจ่ายไฟตรงขนาด 12 โวลท์ เข้า ที่วงจร หมุนวอลลุมเกือกมาไปทางขวามือ ตอนนี้ LED ดวงกลาง จะ ติดค้าง ให้ทดลองพูดเข้าไปที่ MIC ตอนนี้ LED1 ก็จะวิ่งออกจากจุด กึ่งกลางไปทางซ้ายและขวาตามที่เราพูด สําหรับผู้ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ ขนาด 12 โวลท์ ก็สามารถนําเอาชุดเพาเวอร์ซัพพลาย 6-9-12V. 300mA. รหัส FK-FA801 ไปใช้งานได้