smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

อุปกรณ์ I IoT แผงวงจร LED ไฟเตือนอันตราย 42 LED FLASHER DANGER DIGN ไฟกระพริบ ไฟแสดงผล ไฟเกมส์

วงจรไฟกระพริบเตือนระวังอันตรายชุดนี้ เป็นวงจรที่มีขนาดเล็ก สามารถนําไปติดในบริเวณที่จะเกิดอันตราย เพื่อเตือนให้ระวัง อันตรายในบริเวณนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่ทําให้เกิดอันตราย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค – ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี – กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์ ที่ 9VDC – ใช้ LED ขนาด 5 มม. 31 ควงและขนาด.3 มม. 11 ดวง – ขนาดแผ่นวงจรพิมพ: 3.5556 นิ้ว การทํางานของวงจร

TRI, TR2 ตอเป็นวงจรกําเนิดความถี่แบบอะสแคเบื้อมัลติไวเบรเตอร์ โดย TRI,TR2 จะสลับกันทํางาน เมื่อ TRI ทํางาน จะทําให้ LED1-LED12 ติด แต่เมื่อ IR2 ทํางาน LEp1-LEp11 จะดับ สวน LED11-1F42 จะติดคาง

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุด ก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่งาย โดยให้เริ่มจากไดโอด ตามด้วยตัวต้านทานและไลความสูงไปเรื่อยๆ สําหรับอุปกรณ์ที่มีขั้ว ต่างๆ เช่น ไดโอด, คาปาซิสเตอร์แบบอิเล็กทรอไลตและทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่ อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพกับตัวอุปกรณ์ให้ตรง กัน เพราะถ้าหากใสกลับขั้วแล้ว อาจจะทําให้อุปกรณหรือวงจรเสีย หายได้ วิธีการดูขั้วและการใช้อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ใน การบัดกรีไม่ใช้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มี อัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ํายา ประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบ ร้อยแล้ว ให้ทําการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิด ความมั่นใจแกตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตําแหน่ง ควรใช้ที่ดูด ตะกั่วหรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับ ลายวงจรพิมพได้

สําหรับกรอบสามเหลี่ยมจะใช้ LED ขนาด 5 มม. ส่วนเครื่อง หมายตกใจ จะใช้ LED ขนาด 3 มม. และ 5 มม.

การทดสอบ

ทําการจายไฟตรงขนาด 9-12 โวลท์ เขาวงจร จะสังเกตเห็นเครื่อง หมายตกใจจะติดและดับเป็นจังหวะ สวนกรอบสามเหลี่ยมจะติดค้าง