smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

การปลูกข้าวนาดำ เป็นวิธีการปลูกที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งเกษตรกรต้องอาศัยเครื่องเตรียมดินสำหรับการปรับสภาพพื้นดินให้เหมาะกับการปลูกข้าวนาดำ โดยเครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำที่เกษตรกรใช้อยู่ทั่วไปนั้น ยังปั่นดินได้ไม่ละเอียดจึงต้องวิ่งซ้ำกันหลายรอบทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าและมีต้นทุนในการผลิตสูง ดังนั้นการพัฒนาเครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการประหยัดต้นทุนของการทำนาได้

หลักการทำงานและจุดเด่น

• ตัวเครื่องมีจุดยึดกับท้ายรถไถแบบนั่งขับจำนวน 3 จุด
• มีลูกกลิ้งตัวใหญ่ ทำหน้าที่ย่อยดิน และลูกกลิ้งตัวเล็กทำหน้าที่ช่วยย่อยดินให้ละเอียดมากขึ้น
• ส่วนคราดทำหน้าที่ช่วยปรับหน้าดิน การทำงานรถไถจะเป็นต้นกำลังในการลากจูงเครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ ขณะที่ทำการลากจูงด้วยความเร็ว 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลูกกลิ้งตัวใหญ่จะทำหน้าที่เป็นต้นกำลัง เพื่อให้ลูกกลิ้งตัวเล็กกลิ้งตามด้วยชุดถ่ายทอดกำลัง
• จากนั้นคราดก็จะทำการกระจายดินและเกลี่ยดินจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำกว่าด้วยไม้ที่ติดบนสันของคราด หากพื้นที่มีความแข็งอ่อนต่างกันมาก คราดจะสามารถปรับระดับการเกลี่ยดินตามสภาพพื้นที่อีกด้วย

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ เพื่อติดตั้งกับรถไถแบบนั่งขับขนาด34แรงม้ามีขนาดหน้ากว้าง200 เซนติเมตร การใช้งานเกษตรกรต้องมีการเตรียมแปลงนาก่อนโดยผ่านการไถดะ ไถแปรเพื่อกำจัดวัชพืชและย่อยดินให้มีขนาดเล็กก่อนแล้วจึงใช้เครื่องเตรียมดิน สำหรับนาดำ โดยการไถเพียง1 รอบ ก็สามารถเตรียมดินสำหรับปักดำต้นกล้าได้
• ประสิทธิภาพความสามารถในการเตรียมดิน 18 นาที/ไร่
• เครื่องมีขนาด 2.2 X 1.60 X 1.25เมตร
• น้ำหนักของเครื่อง 280 กิโลกรัม

ราคาเริ่มต้นที่ 45,000 บาท/เครื่องพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบทประจำปีงบประมาณ 2553

พัฒนาโดย :
นายณรงค์ หูชัยภูมิคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร