Thailand Commodities ครัวไทยสู่ครัวโลก

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยี แปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง

หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังและแป้งตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและแป้งและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อภาครัฐและภาคเอกชน โดยทีมงานมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สมบัติโครงสร้าง เคมีกายภาพของคาร์โบไฮเดรตเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานด้านเอนไซม์ย่อยแป้งเพื่อสนับสนุนการสร้างอาหารเพื่อสุขภาพ การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีทางเคมีสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น