smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

อุปกรณ์ I IoT แผงวงจร LED ไฟไล่ลูกศร ARROW CHASING LIGHT (21 LED) ไฟกระพริบ ไฟแสดงผล ไฟเกมส์

วงจรไฟวิ่งชี้ทิศทางชุดนี้ เป็นวงจรไฟวิ่งที่จัดให้ตัว LED วางอยู่ใน รูปของลูกศร โดยในการกระพริบให้เป็นรูปลูกศรจะกระพริบอยู่ 3 จังหวะด้วยกัน วงจรนี้เหมาะที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น นําไปประดับเพื่อความสวยงาม, นําไปใช้เป็นไฟชี้ทางเข้าออกหรือ ไฟเลี้ยวในรถยนต์ เป็นต้น

ขอมูลทางด้านเทคนิค – ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลทดีซี – กินกระแสสูงสุดประมาณ 70-120 มิลลิแอมป์ – มีตัวปรับความเร็วในการกระพริบ – ขนาดแผ่นวงจรพิมพ: 2.84×2.12 นิ้ว การทํางานของวงจร

วงจรนี้จัดเป็นวงจรกําเนิดความถี่ประเภทหนึ่ง ประกอบด้วย TR1, TR3 และ TR5 ทําหน้าที่ผลิตความถี่ ซึ่งจะทํางานเป็นจังหวะ 3 จังหวะ โดยมีอุปกรณคลายๆ กัน 3 ชุด ตอรวมกันอยู่ โดย R2,R8,R15 และ CIC3 ทั้ง 3 ชุด เป็นตัวกําหนดความเร็วในการกระพริบของ LED TR4 และ TR2 จะทําหน้าที่เป็นตัวกลับเฟสและไดร์ฟให้ LED สว่าง R3-R5 และ R9-RI2 ทําหน้าที่เป็น LOAD เพื่อลดกระแสให้กับ LED D3 จะเป็นตัวช่วยให้ในชุดที่ 1 ติดค้าง ในขณะที่ชุดที่ 2 ทํางาน

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ใน การประกอบวงจร ควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่งาย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วย ตัวต้านทานและไล่ความสูงไปเรื่อยๆ สําหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด, คาปาซิสเตอร์แบบอิเล็กทรอไลตและทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่า นี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพกับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหาก ใส่กลับขั้วแล้ว อาจจะทําให้อุปกรณหรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้ว และการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการบัดกรีให้ใช้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและ ตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ํายาประสานอยู่ภายในตะกั่ว ด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการตรวจ สอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแกตัวเราเอง แต่ถ้า เกิดใส่อุปกรณผิดตําแหน่ง ควรใช้ที่ดูดตะกั่วหรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้อง กันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพได้

การทดสอบ

ทําการจ่ายไฟตรงขนาด 9 โวลท ต่อเขาวงจร จากนั้น ไฟที่ LED จะ เริ่มติด โดยจะเริ่มติดที่ 4 แถวหลังก่อน ต่อมาจะติดในส่วนที่เหลือใน

จังหวะสุดท้าย LED จะดับทุกดวง แล้วก็จะไปเริ่มที่จังหวะแรกใหม่ จะ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นไปตามนี้ แสดงว่า วงจรพร้อมใช้งานแล้ว ถ้า ต้องการใช้เป็นเวลานานก็สามารถใช้อแดปเตอร์ขนาด 9-12 โวลท์ ได้