smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี smart farm IoT จัดการการเงินการธนาคาร วาง ระบบ คู่มือ การใช้

How does the internet of things affect digital-first banking?

การเงินการธนาคาร

ตลาดการเงินเป็นภาคส่วนที่ถือว่ามีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตสูงอยู่แล้วเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่น อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อมักอยู่ในลักษณะโครงข่ายสารสนเทศของธุรกิจธนาคารประกันภัย และการลงทุน การเข้ามาของเทคโนโลยี IoT จะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคที่ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มในการใช้บริการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ e-Banking ระบบ e-Payment การลงทุนและการซื้อขายสินทรัพย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการซื้อขายอัตโนมัติความถี่สูง (High Frequency Trading) นอกจากนี้ ข้อมูลรูปแบบการทำธุรกรรมและการลงทุนอาจเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการให้บริการที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย ผลของการนำเทคโนโลยีการเงิน หรือ Fin Tech(Financial Technologies) ที่มีต่อตลาดการเงินในอนาคตถูกรวบรวมไว้ในรายงานของ WorldEconomic Forum (World Economic Forum, 2015b)