อาชีพ ทำกิน รายได้,  อาชีพ พอเพียง,  เกษตร เศรษฐกิจ พอเพียง การปลูก

อาชีพ เกษตร พอเพียง การปลูก การปลูก การผลิตตะไคร้

ตะไคร้ เป็นพืชเครื่องเทศ/สมุนไพรอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกยำ หรือแกงต่างๆ หรือแม้แต่ต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นอาหารที่คนรู้จักกันทั่วโลกก็ยังมีตะไคร้
เป็นส่วนประกอบ และในปัจจุบันได้มีบริษัทอุตสาหกรรมบางแห่งได้ผลิตเครื่องปรุงอาหารไทสำเร็จรูป
เพื่อวางจำหน่ายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ และส่งออก ทำให้เห็นได้ว่าตะไคร้ยังมีโอกาสในการทำตลาดได้แต่ทั้งนี้ผลผลิตต้องมีปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการด้วย ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตและการตลาดเป็นอย่างดี

1. การขยายพันธุ์
สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือเหง้าไปปลูก
2. การเตรียมแปลงปลูก
โดยการไถดินตากก่อนประมาณ 7 วัน เพื่อกำจัดวัชพืช โรคและแมลงในดิน ตามด้วยการไถพรวนเพื่อย่อยดิน การยกร่องทำแบบเดียวกับการปลูกพืชโดยทั่วๆ ไประยะห่างระหว่างร่องประมาณ 50×50 เซนติเมตร แล้วนำส่วนของหน่อหรือเหง้าลงปลูกระหว่างข้างร่อง หรือกลางร่อง หลุมละประมาณ 1-2 ต้น โดยปักให้เอียง 45 องศาเซลเซียสในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้หน่อหรือเหง้าประมาณ 6,400–12,800 ต้น แล้วแต่ระยะห่างระหว่างเหง้า
3. การให้น้ำ
สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้น้ำแบบสปริงเกอร์ และปล่อยน้ำไหลเข้าร่องพอให้ดินเปียก

การให้ปุ๋ย

หลังจากปลูกประมาณ 20-50 วัน ใส่ปุ๋ย เมื่อตะไคร้เริ่มมีการแตกกอในช่วงตั้งแต่ 120-150 วัน ใส่ปุ๋ย
สูตรเดิมเดือนละครั้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตส่วนของเหง้าและใบ

4. การดูแลรักษาตะไคร้
ตะไคร้เป็นพืชที่ทนต่อโรคแมลง และทนแล้งได้ดีซึ่งง่ายต่อการดูแล ปัญหาที่มักพบกับต้นตะไคร้บ้าน คือ หนอนกอเข้าทำลายในระยะต้นกำลังเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามสามารถป้องกันได้ด้วยการกำจัดวัชพืชในแปลงให้สะอาด และดูแลให้ต้นตะไคร้แข็งแรงโดยการใส่ปุ๋ยบำรุงดิน

5. การวางแผนการผลิตต่อการตลาด
จัดประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดในท้องถิ่น เพื่อกำหนดทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มก่อนปลูก โดยประสานกับผู้รับซื้อที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือลูกค้าเป้าหมายของกลุ่ม

6. ผลผลิต
(ผลผลิตสด) เริ่มให้ผลผลิตได้หลังปลูก 90 วัน (ผลผลิต 2 ตันต่อไร่ต่อปี)

7. ตลาดและผลตอบแทน
เริ่มให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้หลังปลูก 90 วัน (ผลผลิต 2 ตันต่อไร่ต่อปี)

ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน
– ต้นทุนการผลิต 2,585 บาทต่อไร่
– ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมต่อไร่
– ราคาที่เกษตรกรขายได้ 4-6 บาทต่อกิโลกรัม
– รายได้รวม 10,000 บาทต่อไร่
– รายได้สุทธิ 7,415 บาทต่อไร่

หมายเหตุ : กำหนดให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่เท่ากับ 3,760 บาท