เนื้อสัตว์จากพืช ผัก Plant Based Meat,  โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ผู้ผลิตรายใหญ่กับเมนู Plant Based Meat โรงงาน|ผลิต|ทำแบรนด์|สร้างแบรนด์|อาหาร|กึ่ง|สำเร็จ

มูลค่าตลาดอาหารวีแกน/มังสวิรัติที่สำคัญในตลาดโลกปี 2561 อยู่ใน 4 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาด
อาหารมังสวิรัติในประเทศอินเดีย ตลาดอาหารวีแกน/มังสวิรัติในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และตลาด

อาหารเจในประเทศจีน ซึ่งแต่ละตลาดมีมูลค่าตลาดที่ประมาณการจากผลคูณค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหาร

เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในตลาดนั้นๆ คูณกับจำนวนประชากรในกลุ่มผู้บริโภคชาววีแกน มังสวิรัติ หรือทานอาหารเจ (แล้วแต่ประเทศ) จำแนกออกเป็น 2 ตลาด คือ

  • ตลาดอาหารที่มาจากพืชและประชากรส่วนใหญ่ในตลาดมีความเชื่อทางศาสนาประกอบด้วย 2 ตลาดใหญ่ คือ ตลาดอาหารมังสวิรัติในประเทศอินเดีย มีมูลค่าตลาด 160,000ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2557-2561 ในอัตราร้อยละ 9 ส่วนในประเทศจีนเป็นตลาดอาหารเจเป็นหลัก มีมูลค่าตลาด 63,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
  • ตลาดอาหารที่มาจากพืชและประชากรส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริโภค ประกอบด้วย 2 ตลาดใหญ่ คือ ตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองตลาดมีกลุ่มคนบริโภคอาหารมังสวิรัติและวีแกนอยู่รวมกัน ซึ่งตลาดสหภาพยุโรปมีมูลค่าตลาด 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2557-2561 ในอัตราร้อยละ 13 ส่วนตลาดสหรัฐฯ มีมูลค่าตลาด 83,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 68 ต่อปีในช่วง 5ปีที่ผ่านมา