smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

อุปกรณ์ I IoT บอร์ด แผงวงจร เกมส์กดแข่งตอบปัญหา 6 สวิตซ์ วียูมิเตอร์และไฟกระพริบควบคุมด้วยเสียง

วงจรเกมส์ชุดนี้ คือ วงจรอิเล็กทรอนิคส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตัดสิน ปัญหาบางอย่าง เช่น รายการโทรทัศนที่มีการแข่งขันการตอบปัญหาใครกด สวิตซกอนดวงไฟของคนนั้นก็สวาง แสดงว่า คนนั้นจะไดตอบปัญหากอน และคนอื่นจะกดสวิตซ์อยางไรก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น สําหรับ วงจรเกมสชุดนี้ วงจรนี้สามารถเล่นได้ 2-6 คน เท่านั้น

ขอมูลทางดานเทคนิค – ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี – กินกระแสสูงสุดประมาณ 25 มิลลิแอมป์ – มี LED แสดงผล บอกให้ทราบว่าใครกดสวิตซ์กอน – ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.19 นิ้ว x 1.44 นิ้ว การทํางานของวงจร

จากรูปที่ 1 เลื่อนสวิตซ SW7 ไปที่ ตําแหน่ง ON สวิตซ์ SWI-SW6 จะได้รับแรงดันจาก R1

หากมีการกดสวิตซ์ SW1 ก่อน จะทําให้กระแสไหลผ่านสวิตซ์ไป ทริกขา G ของ SCRI จึงทําให้ SCR1 ทํางาน ด้วยคุณสมบัติของ SCR เมื่อมีการทริกที่ขา G ตัว SCR จะทํางานคาง จึงทําให้ LED1 ที่ตออยู่ที่ขา A ของ SCRI ติดค้างเช่นกัน แรงดันที่ R1 จะถูกดึงลงกราวด์ โดยผ่าน D1 และ SCRI ทําให้แรงดันที่ R1 ไม่มี

สวนสวิตซ์ SW2-SW6 ซึ่งถูกกดที่หลัง จะไม่มีแรงดันไปทริกที่ขา G ของ SCR จึงทําให้ SCR2-6 ไม่ทํางาน LED2-6 ก็จะไม่ทํางาน

หากต้องการให้ SCR หยุดทํางาน จะต้องหยุดจ่ายไฟให้วงจรกอน โดยเลื่อนสวิตซ์ SW7 ไปทางตําแหน่ง OFF

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควรจะเริ่ม จากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบ ที่งาย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและไล่ความสูงไปเรื่อยๆ สําหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณให้ ตรงกัน เพราะถ้าหากใสกลับขั้วแล้ว อาจจะทําให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหาย ได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้น ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการ บัดกรี ให้ใช้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราส่วน ของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ํายาประสานอยู่ภาย ในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใสอุปกรณผิดตําแหน่ง ควรใช้ ที่ดูดตะกั่วหรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลาย วงจรพิมพ์

การทดสอบ

ให้ต่อไฟ 9-12 โวลท์ดีซี เขาที่วงจร โดยขั้วบวกต่อที่ 9V ขั้วลบต่อที่ G แล้วเลื่อนสวิตซ์ SW7 ไปที่ ON ตอนนี้ LED ทั้ง 6 ตัวจะไม่ติด

ให้กด SWI LED1 จะติด ทดลองกดสวิตซตัวอื่น LED ที่สวิตซ์ตัวนั้น จะไม่ติด จากนั้นเลื่อนสวิตซ์ SW7 ไปทาง OFF ตัว LED1 จะดับ แล้วเลื่อน สวิตซ์ SW7 มาทาง ON วงจรก็จะกลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้งสําหรับสวิตซ์ตัวอื่นๆ จะเป็นลักษณะเดียวกับสวิตซ์ SW1