smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร การใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับสำหรับจัดการแปลงเกษตร(Drone for farm management) วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

การใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับสำหรับจัดการแปลงเกษตร(Drone for farm management)

การใช้โดรน (Drone) เพื่อการเกษตร เพื่อพ่นปุ๋ยยาฆ่าแมลง หรือเก็บข้อมูลผลผลิต โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบแผนที่ในการกำหนดพิกัดแปลงพืช เพื่อให้โดรนเข้าไปทำงานได้อัตโนมัติ จึงช่วยลดต้นทุนแรงงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท มิตรผลพัฒนาโดรนเพื่อประเมินค่าความหวานของอ้อยทดแทนระบบจัดการเดิมที่เก็บตัวอย่างโดยใช้แรงงานคนซึ่งมีความผิดพลาดถึง 40% โดยระบบดังกล่าวใช้ซอฟต์แวร์ภาพถ่ายดาวเทียมนำมาวิเคราะห์ค่าความหวานของอ้อย การวิเคราะห์โรคพืช ภาวะการเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งคานวณการจัดคิวการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาดีที่สุด เพื่อให้อ้อยมีความหวานดีสุด ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต