smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ 2 หัวคว้าน วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

การประดิษฐ์เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ2 หัวคว้าน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้แปรรูปอาหารจากลำไย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าช่วย หรือการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนเพื่อช่วยลดปัญหาในการผลิต เช่น ลดเวลาการผลิต เพิ่มคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ซึ่งการออกแบบและการสร้างเครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ 2 หัวคว้าน สามารถนำไปใช้งานได้จริงและสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ต่อไปอีก รวมถึงยังช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

หลักการทำงานและจุดเด่น

• มี 2 หัวคว้าน โดยการเจาะคว้านจะเคลื่อนที่เข้าเจาะคว้านพร้อมกันทั้ง 2 หัว และถอยออกมาพร้อมกับดึงเมล็ดของลำไยออกมาด้วย และเมล็ดของลำไยจะถูกดันเอาเมล็ดทิ้งออกไปในรางเพื่อแยกออกจากเนื้อและเปลือกลำไยโดยอัตโนมัติ ส่วนเนื้อและเปลือกลำไยจะติดไปกับเบ้าจับแล้วจะถูกเขี่ยออกด้วยระบบกลไกของเครื่อง ทำให้ส่วนเนื้อและเปลือกลำไยตกแยกออกไปที่รางรับอีกทาง
• สามารถคว้านเมล็ดลำไยได้พร้อมกันครั้งละ 2 ผลคว้านเมล็ดลำไยได้เร็วถึง 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ 240 กิโลกรัมต่อ 8 ชั่วโมง เร็วกว่าแรงงานคนถึง 8 เท่า
• เนื้อลำไยที่ได้จากการคว้านจะมีลักษณะกลมเนื้อไม่ฉีกขาด
• มีชุดจานหมุนลำเลียงผลลำไยเจาะรูโดยรอบจำนวน16 รู เพื่อให้ผลลำไยเข้าไปได้รูละ 1 ผล การหมุนของจานจะสัมพันธ์กับจังหวะการหมุนของชุดป้อนหรือชุดเบ้าจับลำไย
• มีชุดท่อส่งลำไยกลับไปยังถาด เพื่อป้องกันกรณีลำไยล้นรางหรือคนป้อนไม่ทันผลลำไยก็จะกลิ้งกลับลงมาที่เดิมประกอบกับชุดเบ้าจับผลลำไยสามารถปรับขนาดและขยาย (ผลเล็ก-ผลโต) ได้ตามรูปทรงของผลลำไย
• ใช้แรงงานควบคุมเครื่องจำนวน 1 คน

ราคาเริ่มต้นที่ 85,000 บาท/เครื่องรางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2553

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายเกรียงไกร ธารพรศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300