smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร เครื่องอบแห้งปุ๋ย วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการ ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล

เครื่องอบแห้งปุ๋ย : มีหน้าที่อบแห้งปุ๋ยหมักที่หมักเสร็จแล้ว เพื่อลดความชื้นของปุ๋ยให้เหมาะสมก่อนลำเลียงเข้าสู่ สถานีถัดไปชุดเครื่องจักรของสถานีอบแห้งปุ๋ย ประกอบด้วย ระบบอบแห้งแบบโรตารีดรัม และเตาให้ความร้อนโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งสามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้
• สามารถอบแห้งปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยกระบวนการทางความร้อนได้ในอัตราสูงสุด 20 ตัน/วัน
• สามารถปรับตั้งอุณหภูมิควบคุมสำหรับการอบแห้งได้หลายค่า

ในกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่า จำเป็นต้องมีการย่อยทะลายปาล์มก่อน เนื่องจากทะลายปาล์มมีความเหนียว ย่อยสลายได้ช้า จึงจำเป็นต้องมีการย่อยปาล์มโดยใช้เครื่องย่อย เพื่อทำให้วัตถุดิบมีขนาดเล็กลง ช่วยลดระยะเวลาในการย่อยสลาย โดยในการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลดังกล่าว จะมีการเพิ่มกากตะกอนที่ได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารลงในปุ๋ย และใช้จุลินทรีย์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายและเพิ่มประโยชน์ของปุ๋ยชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเครื่องจักร จำนวน 4 เครื่องได้แก่เครื่องสับย่อยวัตถุดิบ เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องอบแห้งปุ๋ย และเครื่องคัดแยกขนาดปุ๋ย ทั้งนี้ ผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากทะลายปาล์มสามารถนำปุ๋ยชีวภาพที่ได้ไปใช้ในสวนปาล์ม หรือใช้กับพืชชนิดอื่น รวมไปถึงการผลิตเพื่อจำหน่ายได้อีกด้วย

พัฒนาโดย :
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกระบี่ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

ร่วมกับ :
บริษัท เกษตรสิทธี จำกัดหมู่ที่ 4 76/2 อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

ราคาเริ่มต้นที่ 25,000,000 บาท/ชุด
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรม
เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2553