business matching platform จับคู่ธุรกิจ

ตอบรับนโยบายรัฐบาลในอนาคต จัดการระบบขนส่งให้เข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรมตอบรับนโยบายรัฐบาลในอนาคต

  รับบุคคลธรรมดาที่สามารถรับงานขนส่งสินค้า

  ชื่อบริการขนส่ง-สาขาให้บริการ-บุคคล

  เบอร์ติดต่อ-บริการขนส่ง-บุคคล

  พื้นที่จัดส่งสินค้า-จังหวัด

  ที่อยู่สำนักงาน

  ข้อเสนอ (นโยบาย พรรคก้าวไกล)

  • ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กำหนดให้รถโดยสารประจำทางทั่วประเทศไทยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนแทนที่เครื่องยนต์สันดาปภายใน ในระยะเวลา 7 ปี
  • กำหนดให้การจัดซื้อรถเมล์ใหม่ ต้องเป็นรถเมล์ไฟฟ้าเท่านั้น
  • เปลี่ยนรถไฟดีเซล เป็นรถไฟไฟฟ้า
  • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟ้า ด้วยการ
  • อุดหนุนเงินให้กับสถาบันการศึกษา
  • ส่งเสริมทางอ้อมโดยใช้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อเพิ่มการลงทุนโดยเอกชน
  • เพิ่มจุดเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าตามหัวเมืองต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค

  ฟินฟรุ๊ต (finfruits.com) ตอบรับนโยบาย กระจายงาน ขนส่งสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือ บุคคลรายย่อย

  • รับสมัคร รถกระบะ รถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์ สำหรับขนส่ง สินค้าและวัตถุดิบ
  • รับสมัคร รถกระบะ รถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์ สำหรับขนส่ง แรงงาน