ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก มะละกอ ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ มะละกอ

การส่งออก ผลไม้ มะละกอ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะละกอ
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ก้วยลา แตงต้น มะก้วยเทศ
มะเต๊ะ ลอกอ บักหุ่ง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Papaya
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carica papaya L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.24-2558
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0350
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะละกอ มีลักษณะรูปทรง ผลรูปยาวรี ปลายแหลม ผลดิบมีเนื้อสีขาวอมเขียว ผลสุกมีเนื้อสีแดงส้ม เนื้อหนาอ่อนนุ่ม รสหวาน มีเมล็ดมาก รูปไข่สีน้ําตาลดํา ผิวขรุขระ มีถุงเมือกหุ้ม
วิธีการเลือกซื้อมะละกอให้ได้คุณภาพดี คือ ควรเลือกที่แก่จัด ผิวสีเขียวอมแสด ผิวนวล สีของเนื้อ มะละกอขึ้นอยู่กับพันธุ์
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มะละกอ ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 7-8 เดือน ขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยวคัดเอาผลเสียและผิดปกติ ไม่ได้ขนาดมีตําหนิ ออกให้หมด แล้วล้างทําความสะอาด หลังจากนั้นนําผลมะละกอ มาแช่ในน้ําร้อนที่ 49-50 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 20 นาที และนํามาลดอุณหภูมิ (pre-cooling) โดยแช่ในน้ําเย็นไหลผ่าน (hydro cooling) จะทําให้อุณหภูมิภายใน ผลลดลงเหลือประมาณ 13-15 องศาเซลเซียส จากนั้นนําไปทําให้สะเด็ดน้ําและผึ่งให้ผิวนอกแห้งด้วยพัดลม ตรวจสอบ คุณภาพอีกครั้ง บรรจุผลตั้งในกล่องกระดาษ โดยให้ด้านขั้วลง อาจใส่วัสดุป้องกันการสั่นกระแทก เพื่อป้องกันการบอบช้ํา ระหว่างการขนส่ง และการจัดจําหน่าย แล้วปิดฝากล่อง เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) อุณหภูมิ 13-15 องศา เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อรอการขนส่ง มะละกอมีอายุการเก็บรักษา 1-3 สัปดาห์
ขนาด/พันธุ์
 มะละกอแขกดํา/ใต้หวัน เบอร์ใหญ่ (1)/กลาง (2)/ เล็ก (3)
 มะละกอปักไม้ลาย/ฮาวาย เบอร์ใหญ่ (1)/กลาง (2)/ เล็ก (3)

เบอร์เล็ก น้ําหนัก <1 ก.ก./ลูก เบอร์กลาง น้ําหนัก 1-2 ก.ก./ลูก เบอร์ใหญ่ น้ําหนัก >2 ก.ก./ลูก
จําหน่ายราคาค้าส่งอย่างน้อย 20 ลูก

บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกห่อด้วยโฟมตาข่าย แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกหรือตะกร้า
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ตะกร้า น้ําหนัก 20 หรือ 25 ก.ก.สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยโฟมตาข่าย แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่อง จํานวน 3 หรือ 6 หรือ 9 หรือ 10 หรือ 12 ผลต่อกล่อง