ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก มะปราง ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ มะปราง

ชื่อ (ภาษาไทย) มะปราง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ปราง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Marian plum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bouea macrophylla Griff.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FT 2366
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะปราง มีลักษณะรูปทรงผลคล้ายรูปไข่และกลม ปลายเรียวแหลม โดยมะปราง 1 ช่อ จะมีผลอยู่ ประมาณ 1-15 ผล ผลดิบของมะปรางจะมีสีเขียวอ่อนถึงเข้ม ส่วนผลสุกจะมีสีเหลืองถึงเหลืองอมส้มและลักษณะของเปลือกจะนิ่ม เนื้อด้านในสีเหลืองแดงส้มออกแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
วิธีการเลือกซื้อมะปรางให้ได้คุณภาพดี คือ สีผลจะต้องเป็นสีเหลืองนวล ไม่มีจุดดํา และรอยช้ํา
คำแนะน าหลังการเก็บเกี่ยว
มะปราง ควรเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกประมาณ 3-4 ปี ขึ้นไป เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จควรเก็บมะปรางในที่ร่ม ตัดผลที่มีบาดแผล มีจุดดํา หรือเน่าเสียออก ไม่ให้ปะปนกับผลที่ดี หากเก็บในช่วงผลสุกเก็บมาตั้งไว้ ผลจะอยู่ได้ประมาณ 7-10 วัน ควรเก็บ รักษาที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส โดยใส่ในถุงพลาสติกแล้วรัดปากถุงให้แน่น จะช่วยเก็บรักษาไว้ได้นาน 30 วัน
พันธุ์
 มะปรางไข่
 มะปรางหวาน
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ ถุงพลาสติก
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ บรรจุใส่กล่องพลาสติก หรือถาดโฟมและห่อด้วยฟิล์ม แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ หรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก