smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

อุปกรณ์ I IoT บอร์ด แผงวงจร เกมส์ทดสอบพลังเสียง 10 LED วียูมิเตอร์และไฟกระพริบควบคุมด้วยเสียง

วงจรเกมสทดสอบพลังเสียงชุดนี้ เป็นวงจรที่ใช้ในการวัดพลังเสียงเบื้อง ต้น ซึ่งไม่ต้องการความละเอียดมากนัก โดยวงจรนี้จะเหมาะที่จะใช้เป็นเกมส ทดสอบพลังเสียงว่าใครมีเสียงที่ดังกวากันหรือใช้ในงานวัดระดับเสียงที่ไม่ ตองการความละเอียดมากนัก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค – ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

– กินกระแสสูงสุดประมาณ 20 มิลลิแอมป (สแตนด์บาย), 50 มิลลิแอมป (ขณะทํางาน)

– สามารถปรับความไวในการตรวจจับเสียงได้ – ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.29 x 1.11 นิ้ว การทํางานของวงจร

วงจรจะแสดงในรูปที่ 1 การทํางานจะเริ่มจาก เมื่อไมโครโฟนได้รับเสียง เขามา สัญญาณเสียงดังกลาวจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นจะไปเข้า ที่ IC3/4 เพื่อทําการขยายสัญญาณให้แรงยิ่งขึ้น โดยมี VR1 เป็นตัวปรับอัตรา การขยายของสัญญาณ สัญญาณที่ออกมาจากขา 7 ของ IC3/4 จะสงออกไป ไบอัสให้กับ TRI ทํางาน เมื่อ TRI ทํางาน แรงดันจากขา C จะไปออกที่ขา E และไปเขาขาบวกของ IC/2 จนถึง IC3/3 เพื่อทําการเปรียบเทียบแรงดันกับ ขาลบของไอซีแต่ละตัวซึ่งได้รับแรงดันมาจาก IC/1 ซึ่งตอวงจรในลักษณะ ของวงจรบัฟเฟอร์ ถ้าแรงดันที่ขาบวกมากกวาขาลบ LED ที่ตออยูกับไอซีตัว นั้นก็จะติด ในกรณีที่แรงดันที่ขาบวกน้อยกว่าขาลบ LED ที่ตออยู่กับไอซีตัว นั้นก็จะดับ C5 และ R7 จะทําหน้าที่หน่วงเวลาในการดับของ LED สวนสวิตซ์ SW RESET จะทําหน้าที่รีเซ็ทให้ LED ทุกดวงดับ

สําหรับ VR2 จะทําหน้าที่เป็นตัวปรับแรงดันเปรียบเทียบที่ป้อนเข้าสูขา ลบของ ICU2 จนถึง IC3/3 ใหมากหรือนอยตามความต้องการของเรา

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายนอกแสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการ ประกอบวงจร ควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่นอยที่สุดกอน เพื่อความ สวยงามและการประกอบที่งาย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและ ไล่ความสูงไปเรื่อยๆ สําหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ เช่น ไดโอด, ตัวเก็บประจุชนิด อิเล็กทรอไลตและทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการ ประกอบวงจรก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัว อุปกรณให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใสกลับขั้วแล้ว อาจจะทําให้อุปกรณ์หรือวงจร เสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการ บัดกรีให้ใช้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราส่วนของ ดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ํายาประสานอยู่ภายใน ตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดใส อุปกรณผิดตําแหน่ง ควรใช้ที่ดูดตะกั่วหรือลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสีย หายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพได้

การทดสอบ

ทําการจ่ายไฟตรงขนาด 9 โวลท ต่อเขาวงจร จากนั้นปรับ VRI และ VR2 ไปทางขวามือสุด ทดลองตบมือที่บริเวณไมโครโฟน LED จะขึ้นหมดทุกดวง จากนั้นถ้าไม่มีเสียงดังใดๆ เข้ามา LED จะค่อยๆ ดับลงทีละดวง ไปครบทุก ดวงหรือถ้าต้องการให้ดับเลยในทันที ก็สามารถกดสวิตซ์ RESET ได้ ถ้าเป็น ตามที่ทดลองมา แสดงว่าวงจรพร้อมนําไปใช้งานได้แล้ว

สําหรับ VRI จะเป็นตัวปรับความไวในการรับสัญญาณเสียงของไมโครโฟนและ VR2 จะใช้สําหรับปรับระดับแรงดันเปรียบเทียบ เพื่อให้ LED ติดได อยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม