smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

อุปกรณ์ I IoT บอร์ด แผงวงจร เซียมซีอิเล็กทรอนิกส์ วียูมิเตอร์และไฟกระพริบควบคุมด้วยเสียง

วงจรนี้เป็นวงจรสุมตัวเลข ที่ทํางานคล้ายกับการเสี่ยงเซียมซี โดยใช้การ กดปุ่มแทนการเขย่าและมีตัวเลข พร้อมเสียงดังที่ลําโพงบัซเซอร์อีกด้วย วงจรนี้จึงเหมาะที่จะนําไปใช้เป็นวงจรเสี่ยงเซียมซี แทนการเขย่าได้

ขอมูลทางดานเทคนิค – ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3โวลทดีซี – ขณะทํางาน กินกระแสสูงสุดประมาณ 25 มิลลิแอมป – ขณะสแตนด์บาย กินกระแสประมาณ 6 มิลลิแอมป์ (หน้าจอติด) – ขณะสแตนด์บาย กินกระแสประมาณ 0.01 มิลลิแอมป (หน้าจอดับ) – สามารถเลือกจํานวนการสมได้ตั้งแต่ 1-99 – ขนาดแผนวงจรพิมพ : 1.87 13.42 นิ้ว การทํางานของวงจร

แผงผังวงจรแสดงในรูปที่ 1 โดยหัวใจสําคัญของการทํางานในวงจรนี้ จะขึ้นอยู่กับตัว ICI ซึ่งเป็นไอซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อมีการกดสวิตซ์ SW: ค้างเอาไว้ ตัว ICI จะทําการสั่งให้หน้าจอดิสเพลยทําการสุ่มตัวเลขไป เรื่อยๆ พร้อมกับสร้างความถี่ขึ้นมาแล้ว สงออกไปทางขา 18 ไปเขาทรานซิสเตอร์ TR3 เพื่อทําการขยายสัญญาณให้ออกทางลําโพงบัซเซอร์ต่อไป แต่เมื่อทําการปล่อยสวิตซ์ SW1 ตัว ICI จะส่งคําสั่ง เพื่อให้หน้าจอแสดง ตัวเลขที่สมขึ้นมา

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจาก อุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและไล่ความสูงไปเรื่อยๆ สําหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้ขั้วที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ ตรงกัน เพราะถ้าหากใสกลับขั้วแล้ว อาจจะทําให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหาย ได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 ในการบัดกรี ให้ ใช้หัวแรงไม่เกิน 40 วัดด และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและ ตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ํายาประสานอยู่ภายในตะกั่ว ด้วย หลังจากที่ได้ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการตรวจสอบความ ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตําแหน่ง ควรใช้ที่ดูดตะกั่วหรือ ลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบและการใช้งาน เมื่อทําการประกอบวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการจายไฟตรง ขนาด 3 โวลต์ เข้าที่วงจร จากนั้นทําการกดสวิตซ Swi ค้างเอาไว้ จะได้ยินเสียง ออกมาทางลําโพง พร้อมกับที่หนาจอจะทําการสุมตัวเลข

ทําการปล่อยสวิตซ์ SW1 ที่หน้าจอดิสเพลย์ จะแสดงตัวเลขที่วงจรได้ทํา การสมออกมา หลังจากนั้นประมาณ 3 วินาที หน้าจอจะดับลง

จุดจัม JI,J2,J4,J8,316,332 และ J64 เป็นจุดเลือกจํานวนการสมตัวเลข ถ้าไม่ใส่จุดจัมทั้งหมด จะสุ่มตั้งแต่ 1-99 ถ้าต้องการจํานวนอื่นๆ ให้ทําการ จัมคาบวกกันไป เช่น ถ้าต้องการ 18 ให้ใสจุดจิ้ม 32 และ J16 เท่านั้น

ในสภาวะปกติ หลังจากที่กดสวิตซ์แล้วปล่อยสวิตซ์ หน้าจอจะแสดง ตัวเลข หลังจากนั้น 3 วินาที ถ้าไม่มีการกดสวิตซอีก หน้าจอดิสเพลยจะดับ