smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

อุปกรณ์ I IoT บอร์ด แผงวงจร เกมส์หัวก้อย ระบบสั่นสะเทือน วียูมิเตอร์และไฟกระพริบควบคุมด้วยเสียง

วงจรเกมสหัวก้อยชุดนี้ เป็นวงจรเครื่องเล่นชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้เลน กันในยามว่างได้เพลิดเพลินดีพอสมควร การเล่นก็ไม่ยาก เพียงแค่เขย่า วงจร LED ทั้ง 2 ดวง ก็จะติดสลับกันไปมาด้วยความเร็วสูง เมื่อหยุด เขย่า ก็จะติดช้าลงจนกระทั่งหยุดที่ดวงใคดวงหนึ่ง ซึ่งการเขย่าในแต่ ละครั้ง มันจะไม่หยุดที่ควงใดดวงหนึ่งเสมอไป จึงคล้ายกับการเล่น โยนหัวก้อย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค – ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี – กินกระแสสูงสุดประมาณ 20 มิลลิแอมป์ – ขนาดแผ่นวงจรพิมพ : 1.88 นิ้ว x 1.42 นิ้ว การทํางานของวงจร

จากรูปที่ 1 เมื่อทําการเขย่าวงจร สวิตซ์ภายในตัวเซ็นเซอร์จะ สัมผัสที่ขั้วสวิตซ์ภายใน ทําให้เมื่อเรากดสวิตซและปล่อยสวิตซ์ตลอด การเขย่า เป็นผลให้ตัวทรานซิสเตอร์ TRI ทํางานและหยุดทํางานตาม ไปด้วย ตัว LED3 และตัวทรานซิสเตอร์ TR2 ทํางานตามจังหวะของ TR1

ตัวทรานซิสเตอร์ TR3 และ TR4 จะต่อเป็นวงจรกําเนิดความถี่ ซึ่งจะควบคุมให้ LED ติดสลับกันด้วยความเร็วคงที่ เมื่อได้รับแรงดัน จาก TR2 และเมื่อไม่มีแรงดันจาก TR2 แรงดันที่ประจุที่ C2 จะค่อยๆ ลดต่ําลง จึงทําให้ความถี่ในการกระพริบช้าลงเรื่อยๆ เมื่อ C2 คายประจุ หมดลง จะทําให้ LED ติดคางที่ควงใดดวงหนึ่ง

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจร ควร จะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและ การประกอบที่งาย โดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยตัวต้านทานและไล ความสูงไปเรื่อยๆ สําหรับอุปกรณ์ที่มีขั้วต่างๆ ควรใช้ความระมัดระวัง ในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องให้ขั้วที่แผ่น วงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใสกลับขั้วแล้ว อาจ จะทําให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการดูขั้วและการใส่อุปกรณ์ นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 แล้ว ในการบัดกรี ให้ใช้หัวแรงขนาดไม่เกิน 40 วัตต์และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ํายาประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ ใส่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณผิดตําแหน่ง ควรใช้ที่ดูดตะกั่วหรือ ลวดซับตะกั่ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับลายวงจรพิมพ์

การทดสอบ

ให้ต่อไฟ 9 โวลท์ดีซี เข้าที่วงจร โดยขั้วบวกต่อที่ 49V ขั้วลบต่อ ที่ G จะสังเกตเห็น LED จะติดค้างควงใดควงหนึ่ง ให้ทําการเคาะวงจร ในระหว่างเคาะ LED1 และ LED2 จะกระพริบติดกับสลับกันไป เมื่อ หยุดเขย่า ตัว LED1 และ LED2 จะเริ่มกระพริบสลับกันช้าลง จน กระทั่งค้างที่ดวงใดดวงหนึ่ง