smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์ วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

เนื่องจากผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ โดยผักที่ปลูกส่วนมากเป็นผักสลัดพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งปลูกแล้วขายได้ราคาดี แต่ผักพวกนี้ต้องการอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ10-20องศาเซลเซียสในขณะที่อากาศบ้านเรามีอุณหภูมิอยู่ที่ 30 – 40 องศาเซลเซียส ทำให้ผักที่ปลูกโตช้าเป็นโรคง่ายและไม่ค่อยได้คุณภาพ ผู้ปลูกที่มีทุนมากแก้ปัญหาด้วยการสร้างโรงเรือนอีแว๊ปมาใช้ทำการปลูก ซึ่งมีต้นทุนสูงมากทั้งค่าโรงเรือนและค่าไฟฟ้าต่อเดือน เวลาหน้าหนาวก็ต้องเปิดให้ระบบทำงาน เพราะโรงเรือนเป็นโรงเรือนปิดด้วยพลาสติกใส อีกวิธีหนึ่งของผู้ปลูกที่มีทุนคือสร้างชิลเลอร์มาใช้ระบายความร้อนของสารละลายและธาตุอาหาร ในช่วงอากาศร้อนก็สามารถปลูกผักได้ดี แต่ราคาชิลเลอร์และค่าไฟฟ้าต่อเดือนก็ยังสูงอยู่มาก (ค่าชิลเลอร์ 50,000 -150,000ค่าไฟ10,000 -20,000บาท)เป้าหมายของโครงการ คือ สร้างเครื่องมือที่ช่วยระบายความร้อนให้สารละลายธาตุอาหารได้ดี และมีราคาถูกกว่าเครื่องมือที่กล่าวมาแล้ว ทั้งค่าเครื่องมือ ค่าไฟฟ้าและยังใช้งานได้หลายหน้าที่

หลักการทำงานและจุดเด่น

• เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดอุณหภูมิของสารละลายที่ใช้ปลูกผักได้ดี
• เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งจำเป็นสำหรับผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์
• ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ดีกว่าเครื่องมือที่มีจุดประสงค์เหมือนกัน เช่น ชิลเลอร์ โรงเรือนอีแว๊ป เป็นต้น
• นำไปใช้ธุรกิจประมงได้
• นำไปใช้กวนผสมปุ๋ย
• อุปกรณ์ส่วนมากผลิตจากของเก่าหรือของรีไซเคิลได้

ราคาเริ่มต้นที่ 45,000 บาท/เครื่อง
รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2552

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายอรรถพร สุบุญสันต์
เลขที่ 77/7 หมู่ 3 ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ ต.สามเมืองอ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230