smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี smart farm IoT Machine to Machine วาง ระบบ คู่มือ การใช้

เทคโนโลยี Machine to Machine

โดยทั่วไปเทคโนโลยี Machine to Machine หรือ M2M หมายถึงระบบสื่อสารสมัยใหม่ระหว่างอุปกรณ์ที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางที่เป็นมนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมในการสื่อสาร เทคโนโลยีดังกล่าวอาจครอบคลุมการทำงานร่วมกันของโครงข่ายเซนเซอร์ (Sensor Network) และ Machine Learningที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารกันได้อย่างอัตโนมัติ การสื่อสารแบบ M2M ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของ IoT ในส่วนของการสื่อสารแบบ Thing to Things