smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

Climate Change ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างไร? เทคโนโลยี smart farm IoT

“แสงและความร้อนที่เกินความจำเป็น” คือ อุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของพืช พืชมักมีวิวัฒนาการเกี่ยวกลไกของเซลล์ที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยจะมีระบบการป้องกันตนเองจากปริมาณแสงที่มากจนเป็นอันตรายต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง กล่าวคือ ความเข้มข้นแสงที่มากเกินไปจะน ามาสู่พลังงานแสงที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งจะเข้าไปทำลายระบบการสังเคราะห์แสงของพืช และเข้าไปขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชในที่สุด นอกจากนี้ความร้อนที่เพิ่มสูงชื้นในช่วงฤดูร้อนก็ส่งผลต่อผลผลิตด้วยเช่นกัน โดยจากข้อมูลการสำรวจรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในบังกลาเทศ (HIES)ร่วมกับข้อมูลจาก Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS) ระหว่างปี 2000-2010 เพื่อวิเคราะห์ความเสียหายของผลผลิตข้าวในระดับครัวเรือน พบว่า ภาวะแล้งมีความสัมพันธ์กับผลผลิตข้าว โดยเมื่อระดับความแล้งเพิ่มชื้น 1% จะทำให้ผลผลิตข้าวลดลง 693 กิโลกรัมต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อปีในเดือน มิ.ย.-ก.ค. (Aus) และจะทำให้ผลผลิตลดลงมากถึง 1,382 กิโลกรัมต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ยรายปีในช่วงเก็บเกี่ยวในเดือนพ.ย.-ธ.ค. (Aman)