ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ใบบัวบก

การส่งออก ใบบัวบก มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ใบบัวบก
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ผักหนอก ผักแว่น กะโต่
จิเสวี่ยเฉ่า
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pennywort
ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.)
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 HH 3214
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป บัวบก เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ใบคล้ายใบบัว เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวมีก้านชูใบยาว ลักษณะเป็นรูปไตหรือ รูปกลม มีรอยเว้าลึกที่ฐานขอบใบมีรอยหยัก ผิวในด้านบนเรียบ มีสีเขียวสด
วิธีการเลือกซื้อบัวบกให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกใบใหญ่สด ใบไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไป สีเขียวสด ไม่เข้ม ไม่เหลือง
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
บัวบก ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 60-90 วัน โดยใช้เสียมเหล็กขุดบริเวณใต้ราก แล้วดึงเอาต้นบัวบกออกมาล้าง น้ํา ทําความสะอาดเก็บใบเหลืองออก จัดเก็บในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดีป้องกันแสงแดด ระวังไม่ให้มีเชื้อราหรือแมลง ซึ่งจะทําให้คุณภาพลดลง
ชนิด
 ใบบัวบก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ ถุงพลาสติกใส
 มัดกํา น้ําหนัก 200 กรัม แล้วบรรจุใส่ ถุงพลาสติก จํานวน 10 กํา หรือ 25 กํา รวม น้ําหนัก 2 ก.ก. หรือ 5 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ซอง พลาสติก แล้วใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่ซองพลาสติก น้ําหนัก 200 กรัม แล้ว บรรจุใส่กล่อง จํานวน 10 ห่อ หรือ 25 ห่อ รวมน้ําหนัก 2 ก.ก. หรือ 5 ก.ก.