smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร เครื่องผสมวัตถุดิบ วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการ ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล

เครื่องผสมวัตถุดิบ : มีหน้าที่ผสมวัตถุดิบที่ผ่านการสับย่อยแล้ว โดยสามารถผสมวัตถุดิบ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน และผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์จากถังน้ำหมัก ก่อนเข้าสู่กระบวนการหมัก ต่อไปชุดเครื่องจักรของสถานีผสมวัตถุดิบ ประกอบด้วย ถังพักวัตถุดิบระบบผสมวัตถุดิบแบบสกรู ถังพักน้ำหมักหัวเชื้อ ระบบผสมหัวเชื้อแบบสกรู

• สามารถผสมวัตถุดิบที่เป็นชีวมวล (ซึ่งผ่านการสับย่อยมาแล้ว)
• ได้อัตราสูงสุด 24 ตัน/วัน
• มี Feed Screw สำหรับขนถ่ายวัตถุดิบที่ผ่านการผสมแล้วไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ในกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่า จำเป็นต้องมีการย่อยทะลายปาล์มก่อน เนื่องจากทะลายปาล์มมีความเหนียว ย่อยสลายได้ช้า จึงจำเป็นต้องมีการย่อยปาล์มโดยใช้เครื่องย่อย เพื่อทำให้วัตถุดิบมีขนาดเล็กลง ช่วยลดระยะเวลาในการย่อยสลาย โดยในการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลดังกล่าว จะมีการเพิ่มกากตะกอนที่ได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารลงในปุ๋ย และใช้จุลินทรีย์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายและเพิ่มประโยชน์ของปุ๋ยชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเครื่องจักร จำนวน 4 เครื่องได้แก่เครื่องสับย่อยวัตถุดิบ เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องอบแห้งปุ๋ย และเครื่องคัดแยกขนาดปุ๋ย ทั้งนี้ ผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากทะลายปาล์มสามารถนำปุ๋ยชีวภาพที่ได้ไปใช้ในสวนปาล์ม หรือใช้กับพืชชนิดอื่น รวมไปถึงการผลิตเพื่อจำหน่ายได้อีกด้วย

พัฒนาโดย :
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกระบี่ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

ร่วมกับ :
บริษัท เกษตรสิทธี จำกัดหมู่ที่ 4 76/2 อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

ราคาเริ่มต้นที่ 25,000,000 บาท/ชุด
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรม
เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2553