smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร ธุรกิจข้าวไทยกับปัญหาการสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

“ข้าว”ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่ส าคัญของไทยนั้น ต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวส าคัญของโลกทั้งหมดมีผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่สูงกว่าไทย ทำให้การแข่งขันด้วยราคาแต่เพียงอย่างเดียวทำได้อย่างยากลำบาก โดยเฉพาะคู่แข่งส าคัญอย่างเวียดนาม ซึ่งมีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงกว่าไทยถึง 2 เท่า ส่งผลให้ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ราคาข้าวไทยแพงกว่าข้าวเวียดนามมาโดยตลอด ขณะที่หากราคาข้าวไทยแพงกว่าข้าวเวียดนามเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกลดลง ทั้งนี้ หากประเมินจากระดับการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจเกษตรของประเทศผู้ผลิตและส่งออกมีผลผลิตข้าวต่อไร่อยู่ในระดับสูง เช่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดย Krungthai COMPASS มองว่า หากไทยมีการน าเทคโนโลยี IoT มาใช้อย่างจริงจัง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมอื่นๆผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยมีโอกาสเพิ่มข้ึนจาก 456 กก./ไร่ เป็น 638-933 กก./ไร่ หรือเพิ่มข้ึนถึง 1.4-2.0 เท่า จะทำให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวได้ง่ายขึ้น