smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาค่าใช้จ่ายและเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ทั้งยังสามารถป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานตัดหญ้าได้อีกด้วย

หลักการทำงานและลักษณะเด่น

 •   รูปร่างจากเดิมเป็นใบมีดสี่เหลี่ยมมุมมีดเป็นมุมฉาก ออกแบบใบมีดใหม่เป็นรูปสามเหลี่ยม มีคมมีดเป็นมุมแหลม ขณะทำงานจะจิกเกี่ยวกระชากคล้ายกับการทำงานของเคียวเกี่ยวข้าว
 •   การประกอบใบมีดจากเดิมประกอบใบมีดด้วยนอตยึด 2 ตัว และขันยึดแน่นตายตัวเปลี่ยนเป็นการขันยึดด้วยนอตเพียงตัวเดียว โดยมีบูชสวมห่อหุ้มนอตตัวผู้ไว้ และใบมีดมีความอิสระ
 •   สามารถหมุนได้รอบตัวเอง
 •   ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันหญ้าพันเครื่องมาร่วมใช้กับใบมีดตัดหญ้าด้วย

ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ ประกอบด้วย

• ใบมีด 2 ใบ
• จานยึดมีด 1 ชิ้น
• อุปกณ์ป้องกันหญ้าพันเครื่อง 1 ชิ้น

ราคาเริ่มต้นที่ 390 บาท/ชุดรางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย)การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2553

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ นายจรัญ เกิดแก้ว
เลขที่ 273 หมู่ 10 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก