เกษตรอินทรีย์ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

คู่มือ เกษตร ผัก ผลไม้ อินทรีย์ การวางแผนพัฒนาที่ดินและสวนเกษตร วางระบบ smart farmer ออร์แกนิค organic

การได้ที่ดินมานับเป็นเรื่องที่โชคดีมาก แต่ที่ดินผืนนี้ยังใช้เพาะปลูกไม่ได้เนื่องจาก มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นอยู่ดกดื่น ดังนั้นก้าวแรกในการทําเกษตรของฮาร์โมนี้ไลฟ์คือ “การ จัดสรรที่ดิน” หลังจากแบ่งสัดส่วนพื้นที่เสร็จแล้วจึงเริ่มลงมือทําจริง

ปัญหาแรกที่ต้องเจอขณะเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูกคือ ต้องกําจัดรากไม้ตอ ไม้ใหญ่ๆ รวมถึงก้อนหินน้อยใหญ่ที่มีอยู่มากมาย ผมนําเครื่องจักรกลมาจัดการปัญหานี้ แต่ต้องใช้แรงงานคนด้วยอยู่ดี นอกจากผมแล้วยังมีชาวญี่ปุ่นอีกหลายคนที่เชี่ยวชาญเรื่อง เกษตรกรรมซึ่งหาซื้อที่ดินเพื่อทําเกษตรในประเทศอื่น แต่ละคนพบเจออุปสรรคและความ ลําบากแตกต่างกันไป บางคนนําเรื่องราวเหล่านั้นไปเขียนหนังสือ ผมเองก็พบความยาก ลําบากเช่นเดียวกับพวกเขานั่นคือการพัฒนาพื้นที่ทําเกษตร ซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุด เพราะต้องกําจัดตอไม้ ต้นไม้ใหญ่ๆ ทิ้ง

การปรับสภาพดิน เป็นการจัดการแบ่งเขตพื้นที่ทําเกษตรไปพร้อมกัน ในตอน นั้นผมยังไม่มีประสบการณ์ด้านงานเกษตร โชคดีที่ได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการทําเกษตรกรรมอยู่แล้วจึงมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน มหาวิทยาลัยหลายท่าน เท่าที่ผมศึกษามาก็ทราบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น มหาวิทยาลัยรัฐที่ส่งเสริมการทําเกษตรของประเทศโดยตรง ผมจึงตัดสินใจไปที่นั้นและ ได้รู้จักกับอาจารย์บรรลุ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ํา

“น้ํา” สําคัญต่อการเพาะปลูกมาก อาจารย์บรรลุเป็นคนแรกที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การเพาะปลูกเพื่อการเกษตร ผมจึงคิดว่าคงไม่มีใครเหมาะจะเป็นผู้ให้คําแนะนําแก่ผมซึ่ง อยากทําธุรกิจโดยดูแลอนุรักษ์แหล่งน้ําไปได้มากกว่าท่านอีกแล้ว ท่านสอนให้ผมรู้ว่าดิน เหนียวอุ้มน้ําได้ดี แต่ระบายน้ําไม่ดี ที่ดินที่ผมซื้อมานั้นเป็นดินเหนียวสีแดง และ ประเทศไทยก็มีฤดูฝนนานเกือบครึ่งปี เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ฝนจะตกเกือบทุกวัน ดินที่มีความ เหนียวระบายน้ําไม่ดี จึงทําให้รากพืชเน่า พืชอ่อนแอเป็นโรคง่าย อาจารย์บรรลุแนะนํา ว่าสิ่งที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษในการปลูกพืชคือ การจัดการดินให้ระบายน้ําได้ดี

การปรับปรุงที่ดินเพื่อทําการเกษตรนั้นเป็นเรื่องยากและต้องใช้เงินมาก ด้วยเหตุนี้ การ ทําแปลงเกษตรของฟาร์มฮาร์โมนี้ไลฟ์จึงต้องขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ ในที่สุดการพัฒนา ปรับปรุงดินและการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างก็เรียบร้อย ซึ่งต้องใช้เวลานานถึง 1 ปี