การเก็บ รักษา ผัก ผลไม้

การเก็บรักษา ผลไม้ ผัก มะเขือเปราะ การเก็บผัก ผักอินทรีย์

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

มะเขือเปราะสามารถเก็บเกี่ยวหลังจากย้ายกล้าลงปลูกในแปลงแล้วประมาณ 45-80 วัน และจะเก็บเกี่ยวผลิตผลทุกๆ 3 วัน ต่อไปได้ประมาณ 2 ปีทั้งนี้ขึ้นกับสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก และการดูแลรักษา

อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ*
(องศาเซลเซียส)
ระยะเวลาเก็บรักษา
(วัน)
หมายเหตุ
10-1214ตัดแต่งขั้วออกแล้วบรรจุในถาดโฟมพร้อมหุ้มด้วย
โพลีเอทธีลีน
1521
* ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95%

การบรรจุมะเขือเปราะเพื่อการส่งออก คือ บรรจุในถุงโพลีเอทธิลีน(polyethylene) แบบเจาะรู บรรจุถาดแล้วห่อหุ้มด้วยฟิล์มโพลีไวนิลคลอไรด์(polyvinyl chloride) หรือใช้ฟิล์มโพลีโพรพิลีน(polypropylene) หรือโพลีเอทธิลีนเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำหนัก