เกษตรอินทรีย์ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

วางระบบ เกษตรอินทรีย์ การตลาดของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ smart farmer ออร์แกนิค organic

การตลาดของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพิ่มมากขึ้นและในการทำธุรกิจนี้ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกผักกินใบมากกว่า เนื่องจากมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น สามารถทำรอบการผลิตได้บ่อยครั้ง และง่ายต่อการดูแลรักษา

ผลผลิตของผักที่ได้จากปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จะสังเกตได้ง่ายคือ ผลผลิตจะมีรากและวัสดุปลูกติดมาด้วย สังเกตได้ว่าถ้ารากพืชยาวและขาว แสดงว่าพืชมีการเจริญเติบโตที่ดี ผลผลิตส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส เพื่อให้สามารถเห็นรูปร่างของผลผลิต

การตลาดส่วนใหญ่ของพืชที่ปลูกในระบบนี้มีทั้งที่จำหน่ายหน้าสวนตัวเองมีพ่อค้าคนกลางมารับและมีการขายส่งไปแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงแรม ภัตตาคารร้านอาหาร ตลาดกลางและห้างสรรพสินค้า ซึ่งตลาดของผักที่ปลูกโดยผักไฮโดรโปนิกส์กำลังขยายตัวไปได้ดี เนื่องจากผักที่ปลูกในระบบนี้จัดได้ว่ามีความปลอดภัยจากสารเคมี ผู้บริโภคจึงนิยมบริโภคกันมากขึ้น