ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก อ้อยเคี้ยว ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ อ้อยเคี้ยว

การส่งออก ผลไม้ อ้อยเคี้ยว อ้อยเคี้ยว มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) อ้อยเคี้ยว
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sugar Cane
ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.5902-2553
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 GS 0659
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป อ้อยเคี้ยว มีลักษณะรูปทรงเป็นปล้องมีรูปร่างทรงกระบอกค่อนข้างยาว มีร่องเหนือตา ตามีรูปร่างกลม มีวงเจริญสีเหลืองและนูน ข้อคอดเล็กน้อย
วิธีการเลือกซื้ออ้อยเคี้ยว ให้ได้คุณภาพดี คือ มีลําสีเขียวอมเหลืองหรือมีลําสีเหลืองเข้ม
ชนิด
 อ้อยเคี้ยวแบบแท่ง
 อ้อยเคี้ยวแบบหันเป็นแว่น
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงในถุงตาข่ายหรือมัดกําแล้วบรรจุใส่ถุงกระสอบ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติกหรือถุงตาข่าย น้ําหนัก 1 หรือ 3 หรือ 5 ก.ก.
 มัดกํา น้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก. แล้วใส่ถุงกระสอบ สําหรับขายส่งภายในต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ซองพลาสติกและปิดผนึกแบบสูญญากาศ หรือบรรจุใส่กระป๋อง แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุบรรจุใส่ซองพลาสติกและปิดผนึกแบบ สูญญากาศ น้ําหนัก 200 หรือ 500 ก.ก. แล้วบรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุกระป๋อง น้ําหนัก 20 ออนซ์ (oz) หรือ 565 ก.ก.
 ตัดเป็นท่อนขนาดประมาณ 50 ซ.ม. แล้วบรรจุ ใส่กล่อง น้ําหนัก 10 ก.ก.