ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก มะเฟือง ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ มะเฟือง

การส่งออก ผลไม้ มะเฟือง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะเฟือง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) สะบือ เฟือง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Carambola / Star Fruit
ชื่อวิทยาศาสตร์ Averrhoa carambola L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FT 0289
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะเฟือง มีลักษณะรูปทรง ผลเป็นเหลี่ยมหรือเป็นแฉกคล้ายรูปดาว 5 แฉก หรืออาจพบ 6 แฉก ผลมีขนาดยาว ประมาณ 5-15 เซนติเมตร ขนาดผลประมาณ 3-10 เซนติเมตร ปลายก้นแหลม ผลขณะอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน สีเขียว และค่อยเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง และสีเหลืองเมื่อสุกเต็มที่ เนื้อผลด้านในฉ่ําด้วยน้ํา ภายในผล บริเวณแกนกลางมีเมล็ดแทรกอยู่
วิธีการเลือกซื้อมะเฟืองให้ได้คุณภาพดี คือ มะเฟืองอ่อนผลสีเขียว มีรสเปรี้ยว หากแก่สีจะเหลืองขึ้นเรื่อยๆ และมีรสหวานมากขึ้นตามไปด้วย เวลาเลือกซื้อจึงเลือกจากสีผลเป็นหลัก หากชอบหวานอมเปรี้ยวควรเลือก ผลที่มีสีเหลืองอมเขียว หากชอบรสหวานจัดควรเลือกผลที่มีสีเหลืองแก่ ไม่มีรอยช้ํา
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มะเฟือง ควรเก็บเกี่ยวหลังจากห่อผลประมาณ 50-60 วัน หลังจากเก็บเกี่ยวคัดเอาผลเสียและผิดปกติ ไม่ได้ขนาด มีตําหนิ ออกให้ หมด ล้างทําความสะอาด ลดอุณหภูมิ (pre-cooling) โดยแช่ในน้ําเย็นไหลผ่าน (hydro cooling) เพื่อลดปริมาณความร้อนภายในผล ชะลอการหายใจ การลดอุณหภูมิของมะเฟืองด้วยน้ําเย็นจะทําจนภายในผลมีอุณหภูมิ 9-10 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนําไป สะเด็ด น้ําและผึ่งให้ผิวนอกแห้งด้วยพัดลม บรรจุผลตั้งในกล่องกระดาษ โดยให้ด้านขั้วขึ้นแล้วปิดฝากล่อง เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) อุณหภูมิ 9-10 องศาเซลเซียส เพื่อรอการขนส่ง มะเฟืองมีอายุการเก็บรักษาได้ 1-3 สัปดาห์
ชนิด
 มะเฟือง
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยฟิล์มหรือโฟม ตาข่าย แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก