ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก มะกอก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ มะกอก

การส่งออก ผลไม้ มะกอก มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะกอก
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) กูก กอกกุก กอกเขา ไพแซ กอกหมอง กราไพ้ย ไพ้ย ตะผร่าเหมาะ กอกป่า มะกอกไทย มะกอกป่า สือก้วยโหยว โค่ยพล่าละ แผละค้อก เพี๊ยะค๊อก ลําปูนล ตุ๊ดกุ๊ก ไฮ่บิ้ง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Hog Plum, Jew’s plum
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias dulcis Parkinson Syn.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FT 0285
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะกอก มีลักษณะรูปทรงของผลเป็นรูปไข่ เป็นผลสดแบบมีเนื้อฉ่ําน้ํา มีขนาดกว้างประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนผลแก่เป็นสีเหลืองอมสีเขียว ถึงสีเหลืองอ่อน ประไปด้วยจุดสีเหลืองและดํา มีรสเปรี้ยวฝาด ภายในผลมีเมล็ดเดี่ยวขนาดใหญ่ และแข็งมาก ผิวเมล็ดเป็นเสี้ยนและขรุขระ
วิธีการเลือกซื้อมะกอกให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกผลที่ไม่มีรอยช้ํา หรือรอยแมลงกัด และเลือกผลที่ แก่จัดแต่ยังไม่สุก ผลแก่จัดของมะกอกจะมีเนื้อกรอบ สีเขียวขาว รสเปรี้ยวฝาดกําลังดี
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มะกอก ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 1 ปี ขึ้นไป หลังจากเก็บเกี่ยวนํามาล้างให้สะอาด บรรจุหีบห่อ และเก็บ รักษาที่อุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส
พันธุ์
 มะกอกไทย
 มะกอกลาว
 มะกอกฝรั่ง
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถาดโฟมและห่อ ฟิล์ม หรือใส่ซองพลาสติกและปิดผนึกแบบสูญญากาศ แล้ว
บรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถาดโฟมและห่อฟิล์ม แล้วบรรจุใส่กล่อง กระดาษ น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.