ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ แคนตาลูป/เมล่อน

การส่งออก ผลไม้ แคนตาลูป/เมล่อน มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) แคนตาลูป/เมล่อน
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) แตงเทศ แตงฝรั่ง แตงไทยฝรั่ง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Melon
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo var.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VC 0046
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 18 : 2010
ข้อมูลทั่วไป แคนตาลูป/เมล่อน มีลักษณะรูปทรง ค่อนข้างเกือบกลม ผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-15 เซนติเมตร หนักประมาณ 0.5-2 กิโลกรัม เนื้ออาจมีสีเหลือง สีเหลืองอมเขียว และสีส้ม ส่วนเมล็ดมีสีน้ําตาลเหลือง
วิธีการเลือกซื้อแคนตาลูป/เมล่อนให้ได้คุณภาพดี คือ ดูที่ลูกสวย สีผิวสม่ําเสมอ จะมีลายตาข่าย ชัดเจนสมบูรณ์เต็มผล และเมล่อนบางสายพันธุ์ถ้าสุกกําลังดีจะมีกลิ่นหอม
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
แคนตาลูป/เมล่อน ควรเก็บเกี่ยวได้หลังจากเพาะปลูกไปอย่างน้อย 80-120 วัน หลังจากเก็บให้ล้างทําความสะอาด และเก็บในอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส โดยไม่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ระยะเก็บรักษาจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์
ขนาด/พันธุ์
 แคนตาลูป – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 เมล่อนญี่ปุ่น
 เมล่อนไทย – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่เบอร์เล็ก น้ําหนักน้อยกว่า 1.5 ก.ก./ลูก.เบอร์กลาง น้ําหนักมากกว่า 1.5-2.5 ก.ก./ลูกเบอร์ใหญ่ น้ําหนักมากกว่า 2.5 ก.ก./ลูก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งต่างประเทศ ถูกห่อด้วยกระดาษหรือโฟมตาข่ายแยกแต่ละผล และบรรจุลงในกล่องกระดาษ
บรรจุใส่กล่อง จํานวน 4 หรือ 6 หรือ 9 หรือ 12 ลูกต่อกล่อง