Thailand Commodities ครัวไทยสู่ครัวโลก

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก (Plastic Technology Lab)

มีความเชี่ยวชาญการวิจัยพัฒนาและการให้บริการด้านเทคนิคโดยอาศัยความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์วิเคราะห์สมบัติพื้นฐานของวัสดุ เพื่อสร้างฐานความรู้และทักษะด้านการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน สำหรับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติกประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ

  1. กลุ่มพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
  2. กลุ่มพลาสติกผสมและคอมพาวนด์
  3. 3.กลุ่มเทคโนโลยีฟิล์มพลาสติกสาหรับบรรจุภัณฑ์