ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ กล้วยน้ำว้า

การส่งออก ผลไม้ กล้วยน้ำว้า มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) กล้วยน้ําว้า
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) กล้วยใต้ กล้วยเหลือง กล้วยตานีอ่อง กล้วยอ่อง กล้วยมะลิอ่อง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Cultivated Banana, Pisang Awak Banana
ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa ABB CV.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.0006-2548
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0327
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 12 : 2009
ข้อมูลทั่วไป กล้วยน้ําว้ามีลักษณะรูปทรงกระบอก หรือเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ติดกันคล้ายหวี หวีหนึ่งมีจํานวนผล 14-16 ลูก เปลือกหนา ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกมีรสหวาน มีสีเหลือง เนื้อในสีขาวหรือขาวอมเหลือง
วิธีการเลือกซื้อกล้วยน้ําว้าให้ได้คุณภาพดี คือ กล้วยต้องผลกลม มีเหลี่ยมน้อย ผลเปลี่ยนเป็นสี เหลืองแต่ยังมีสีเขียวปนอยู
ชนิด
 กล้วยน้ําว้า
 กล้วยน้ําว้านวล
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก หรือเข่ง
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5-10 ก.ก.
 ห่อด้วยกระดาษแบบแยกชิ้น แล้วบรรจุใส่ตะกร้า หรือลังหรือเข่ง น้ําหนัก 20-25 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกหรือห่อด้วยกระดาษแบบแยกชิ้น แล้วบรรจุใส่กล่อง
 บรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 5-10 ก.ก.