ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต หัวผักกาด

การส่งออก หัวผักกาด มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) หัวผักกาด
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ไชเท้า หัวผักกาดขาว ผักกาดจีน
ผักขี้หูด ผักเปิ๊กหัว ไหล่ฮก จี๋ซ้ง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) White Radish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Raphanus sativus var. sativus
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VR 0494
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป หัวผักกาด เป็นพืชบริโภคหัว มีลักษณะทรงกลมรูปทรงกระบอก หรือ รูปกรวยยาว หรือรูปทรงอื่นๆ ตามสายพันธุ์หัวมีสีขาวจนถึงสีแดง เป็นส่วนที่นํามาประกอบอาหาร ส่วนปลายของรากหรือหัวมี รากฝอยขนาดเล็กแทงดิ่งลงด้านล่าง
วิธีการเลือกซื้อหัวผักกาดได้คุณภาพดี คือ เลือกหัวที่ไม่งอ ขนาดกลางยังอ่อนๆ มีผิวเรียบ ไม่มีรูหรือ รอยไชของหนอนหรือแมลง ไม่เน่าเสีย
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ผักกาดหัว ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 40–50 วัน สําหรับพันธุ์เบา และประมาณ 70–90 วัน สําหรับพันธุ์หนัก
ชนิด
 หัวผักกาด
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ บรรจุลงในถุงพลาสติกใส
 บรรจุในถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยโฟม ตาข่ายหรือฟิล์มแบบแยกแต่ละชิ้น แล้วบรรจุลงในกล่องกระดาษ
 บรรจุในกล่องกระดาษ น้ําหนัก 5 ถึง 10 ก.ก.