smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี smart farm IoT ช่วยลดความเสียหายของผลผลิตจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ปรากฏการณ์เอลนิโญ่มีความถี่มากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโดยรวมมีความแปรปรวน และส่งผลกระทบมากขึ้นเป็นลำดับ สะท้อนจากดัชนีชี้วัดปรากฎการณ์เอลนิโญ่ (El Niño) และลานิญ่า (La Nina)5หรือ Oceanic Niño Index (ONI) ซึ่งคำนวณจากค่าอุณหภูมิที่ผิวน้าทะเล (SST) ที่เปลี่ยนไปจากค่าอุณหภูมิปกติ โดยจะเห็นได้ว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ่รุนแรงและบ่อยครั้ง ขึ้นในระหว่างปี 2010-2019 เมื่อเทียบกับช่วง 10 ปีก่อนหน้า สอดคล้องกับรูปที่ 5 ที่แสดงให้เห็นถึงจานวนครั้ง ที่เกิดภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นกว่า 30 เท่าในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งศตวรรษ โดยภัยพิบัติทั่วโลกระหว่างปี 1950-1962 เกิดขึ้นเพียง 20 ครั้ง ต่อปีแต่ในช่วงปี 2000-2008 เพิ่มขึ้นเป็น 400-500 ครั้ง ต่อปี และในช่วงปี 2009-2018กลับเพิ่มสูงถึง 600-700 คร้ังต่อปี โดยได้สร้างความเสียหายทั่วโลกสะสมถึง3.54 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในช่วงปี 1999-20186 นอกจากนี้ รายงานของ UNEPAdaptation Gap Report ปี 2016 ก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกในปี 2030 จะรุนแรงขึ้นกว่าในปัจจุบันราว 2 ถึง 3 เท่า และจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นอีก 4 ถึง 5 เท่าในปี 2050