ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ใบกระเพรา

การส่งออก ใบกระเพรา มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ใบกระเพรา
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) กอมก้อ กอมก้อดง
กะเพราขาว กะเพราแดง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Holy Basil
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum sanctum L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 HH 0722
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป กระเพรา เป็นพืชไม้พุ่มเตี้ยความสูงประมาณ 1-3 ฟุต ต้นค่อนข้างแข็ง ก้านใบยาว รูปใบเรียว โคนใบรูดในลักษณะเรียวปลายมน รอบขอบใบเป็นหยัก พื้นใบด้านหน้าสีเขียว หรือแดงแก่กว่า ด้านหลัง ซึ่งมีกระดูกใบนูนเห็นได้ชัด
วิธีการเลือกซื้อใบกระเพราให้ได้คุณภาพดี คือ ต้นที่มีใบโตๆ มีสีเขียวสด ใบไม่หยิกงอ ไม่มีจุดด่างดํา มีดอกน้อย
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
กระเพรา ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 40-50 วัน และเก็บได้อย่างต่อเนื่องอีกหลายเดือน โดยเด็ดใบล่างที่เหลือง และช้ําออก มัดด้วยยางวง รดน้ําให้ชุ่ม บรรจุเข่ง
ชนิด
 กระเพรา (ทั้งต้น/เฉพาะใบ)
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ มัดเป็นกําๆละ 100 หรือ 200 หรือ 500 กรัม แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกใส
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 1 หรือ 2 หรือ 5 หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ซอง พลาสติก แล้วใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่ซองพลาสติก น้ําหนัก 200 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่อง จํานวน 10 หรือ 25 ห่อ รวมน้ําหนัก 2 ก.ก. หรือ 5 ก.ก.