smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร เครื่องมือที่ใช้ในการตัดทะลายปาล์ม วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม ประกอบด้วย

ปาล์มน้ำมันยังช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ทุกประเทศค้นคว้าหาพลังงานทดแทนจากพืช (BIO DIESEL) เพื่อมาทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปิโตรเลียม) ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประการ นอกจากนี้ในอนาคต BIO DIESEL จะมีราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปาล์มน้ำมันเป็น พืชเศรษฐกิจ ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนและเกิดวัตถุพลอยได้มากมาย และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก โดยสามารถแปรรูปได้ หลากหลายชนิด จึงมีการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ทดแทนน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ทดแทนกันได้ ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มจึงมีมากขึ้น ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าในปีต่อ ๆ ไปจะมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในอัตราที่สูงขึ้นเป็นลำดับ

จากแนวโน้มการขยายตัวของปาล์มน้ำมันทางคณะผู้วิจัย จึงร่วมมือวิจัยพัฒนาสร้างเครื่องเก็บเกี่ยวและขนถ่ายทะลายปาล์มขึ้น โดยมุ่งเน้นให้สามารถช่วยรักษาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญในการนำเครื่องจักรมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ปัจจุบันเครื่องเก็บเกี่ยวและขนถ่ายทะลายปาล์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มทั่วไป ส่วนใหญ่สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีการสึกหรอเร็วและยังต้องสั่งเพิ่มเข้ามาจากต่างประเทศอยู่เสมอ

ครื่องมือที่ใช้ในการตัดทะลายปาล์มจากต้นปาล์มเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ

เครื่องตัดทะลายปาล์มด้วยมือ
• น้ำหนักเบาใช้งานสะดวก
• ไม่อ่อนตัว
• ใช้งานได้นาน
• ความสูง 12 – 15 เมตร
• น้ำหนักเครื่องมือ 5 – 7 กิโลกรัม
• ตัดปาล์มได้ 60 ทะลาย/ชั่วโมง

แขนกลสำหรับเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มแบบใช้กับคน
• น้ำหนักเบาใช้งานสะดวก
• ไม่อ่อนตัว
• ใช้งานได้นาน
• ความสูง 3.6 เมตร
• น้ำหนัก เครื่อง 10 กิโลกรัม
• ตัดปาล์มได้ 60 ทะลาย/ชั่วโมง
• ขนาดเครื่องยนต์ 2 แรงม้า

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที่ 86/6 อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ร่วมกับ : บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยีเทค จำกัด
เลขที่ 9 อาคารวรสิน ชั้น 6 ซอย ยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ราคาขาย
• เครื่องตัดทะลายปาล์มด้วยมือ
ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท/เครื่อง