เกษตรอินทรีย์ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

คู่มือ เกษตร ผัก ผลไม้ อินทรีย์ ความท้าทายเมื่อเริ่มต้นทําเกษตรอินทรีย์ วางระบบ smart farmer ออร์แกนิค organic

ความท้าทายเมื่อเริ่มต้นทําเกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทย

เหตุผลที่ผมอยากปลูกผักออร์แกนิกนั้นได้เขียนถึงไปแล้ว หากเล่าให้ลึกถึงแก่น แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อผมตัดสินใจจะทําเกษตรแล้วก็ไม่คิดจะปลูกอะไรเลยนอกจากผัก ออร์แกนิก พอได้ทําจริง ๆ จึงรู้ซึ้งว่ายากลําบากมาก ส่วนผลที่ได้นั้น การเก็บเกี่ยวในช่วง 4 ปีแรกปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน เรียกว่าไม่มีความเสถียรเอาเสียเลย ในช่วงนั้นผมท้อใจ มากเพราะประสบความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง บริษัทขาดความน่าเชื่อถือจนมีพนักงาน ลาออกไปหลายคน

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เมื่อลองทําตามความรู้ที่อ่านจากหนังสือ ของญี่ปุ่นใช้ไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากอากาศแบบร้อนชื้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแมลง ผมจะปล่อยให้ผลผลิตเสียหายไม่ได้ แล้วในหนังสือของญี่ปุ่นก็ไม่ได้เขียนถึงปัญหานี้เอา ไว้เสียด้วย

ครั้งหนึ่งมีแมลงที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนกัดกินทําลายผลผลิตเสียหายย่อยยับ ประกอบกับการมีฤดูแล้งและฝนนานอย่างละครึ่งปี พอเข้าสู่ฤดูฝนฝนก็ตกหนักจนพืชผัก เน่าเสียและเกิดโรคต่าง ๆ เพื่อเลี่ยงสภาพเศรษฐกิจอันเลวร้าย ผมต้องหาวิธีปลูกผักที่ ทําให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้สม่ําเสมอ จึงได้พบกับบุคคลหลายท่านและไปเยี่ยมดูงานฟาร์ม หลายแห่งเพื่อขอคําแนะนําผมได้นําความรู้ที่ได้มาลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งเพื่อค้นหา วิธีที่ทําให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวอย่างสม่ําเสมอ

เมื่อเริ่มต้นทํากิจการผมยังขาดแคลนเงินทุน การเก็บเกี่ยวยิ่งน้อยเท่าไหร่สภาพ คล่องทางการเงินก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งการส่งสินค้าก็อยู่ในภาวะไม่แน่นอน ฟาร์มฮาร์โมนี้ไลฟ์จึงขาดความเชื่อถือจากห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เกตที่นําสินค้า ไปวางขาย ทําให้ถูกลดพื้นที่วางสินค้า แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือ การไม่มีสินค้าวางขายเลย