เครื่องดื่ม สุรา

 • เครื่องดื่ม สุรา

  Thailand community liquor สุราชุมชน วังตะแบก OEM|ODM|โรงงาน|ผลิต|รับทำ ทำแบรนด์ ผลิต

  การขออนุญาตผลิตสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชน วังตะแบก มาตรา 153 แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560ผู้ผลิตใดประสงค์จะผลิตสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก หรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก ไว้ในครอบครองให้ขออนุญาตและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด สุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชน หมายความว่า สุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชนิดสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก ขาว ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชน ซึ่งสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรีมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้ำสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก โดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชน คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการกลั่นสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก ชุมชน ขนาดภาชนะบรรจุสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชน แรงแอลกอฮอล์สุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชน 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี คุณสมบัติของผู้ผลิตสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชนเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีภูมิลำเนาอยู่ใน พื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน วังตะแบก กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตจากนั้นคุณก็ยื่น…

 • เครื่องดื่ม สุรา

  Thailand community liquor สุราชุมชน อ้อยทิพย์ OEM|ODM|โรงงาน|ผลิต|รับทำ ทำแบรนด์ ผลิต

  การขออนุญาตผลิตสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชน อ้อยทิพย์ มาตรา 153 แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560ผู้ผลิตใดประสงค์จะผลิตสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ หรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ ไว้ในครอบครองให้ขออนุญาตและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด สุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชน หมายความว่า สุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชนิดสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ ขาว ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชน ซึ่งสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรีมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้ำสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ โดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชน คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการกลั่นสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ ชุมชน ขนาดภาชนะบรรจุสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชน แรงแอลกอฮอล์สุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชน 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี คุณสมบัติของผู้ผลิตสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชนเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีภูมิลำเนาอยู่ใน พื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน อ้อยทิพย์ กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตจากนั้นคุณก็ยื่น…

 • เครื่องดื่ม สุรา

  Thailand community liquor สุราชุมชน ต่อยอด OEM|ODM|โรงงาน|ผลิต|รับทำ ทำแบรนด์ ผลิต

  การขออนุญาตผลิตสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชน ต่อยอด มาตรา 153 แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560ผู้ผลิตใดประสงค์จะผลิตสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด หรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด ไว้ในครอบครองให้ขออนุญาตและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด สุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชน หมายความว่า สุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชนิดสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด ขาว ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชน ซึ่งสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรีมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้ำสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด โดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชน คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการกลั่นสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด ชุมชน ขนาดภาชนะบรรจุสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชน แรงแอลกอฮอล์สุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชน 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี คุณสมบัติของผู้ผลิตสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชนเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีภูมิลำเนาอยู่ใน พื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน ต่อยอด กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตจากนั้นคุณก็ยื่น…

 • เครื่องดื่ม สุรา

  Thailand community liquor สุราชุมชน บ้านเขาหลัก OEM|ODM|โรงงาน|ผลิต|รับทำ ทำแบรนด์ ผลิต

  การขออนุญาตผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชน บ้านเขาหลัก มาตรา 153 แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560ผู้ผลิตใดประสงค์จะผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก หรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก ไว้ในครอบครองให้ขออนุญาตและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด สุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชน หมายความว่า สุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชนิดสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก ขาว ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชน ซึ่งสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรีมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้ำสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก โดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชน คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการกลั่นสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก ชุมชน ขนาดภาชนะบรรจุสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชน แรงแอลกอฮอล์สุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชน 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี คุณสมบัติของผู้ผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชนเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีภูมิลำเนาอยู่ใน พื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน บ้านเขาหลัก กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตจากนั้นคุณก็ยื่น…

 • เครื่องดื่ม สุรา

  Thailand community liquor สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า OEM|ODM|โรงงาน|ผลิต|รับทำ ทำแบรนด์ ผลิต

  การขออนุญาตผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชน บ้านเต่าเล่า มาตรา 153 แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560ผู้ผลิตใดประสงค์จะผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า หรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า ไว้ในครอบครองให้ขออนุญาตและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด สุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชน หมายความว่า สุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชนิดสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า ขาว ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชน ซึ่งสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรีมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้ำสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า โดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชน คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการกลั่นสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า ชุมชน ขนาดภาชนะบรรจุสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชน แรงแอลกอฮอล์สุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชน 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี คุณสมบัติของผู้ผลิตสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชนเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีภูมิลำเนาอยู่ใน พื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน บ้านเต่าเล่า กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตจากนั้นคุณก็ยื่น…

 • เครื่องดื่ม สุรา

  Thailand community liquor สุราชุมชน วันชนะชัย OEM|ODM|โรงงาน|ผลิต|รับทำ ทำแบรนด์ ผลิต

  การขออนุญาตผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน วันชนะชัย มาตรา 153 แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560ผู้ผลิตใดประสงค์จะผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย หรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย ไว้ในครอบครองให้ขออนุญาตและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด สุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน หมายความว่า สุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชนิดสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย ขาว ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขายสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน ซึ่งสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรีมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้ำสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย โดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน คุณสมบัติและวัตถุดิบที่ใช้ในการกลั่นสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย ชุมชน ขนาดภาชนะบรรจุสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน แรงแอลกอฮอล์สุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชน 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี คุณสมบัติของผู้ผลิตสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีภูมิลำเนาอยู่ใน พื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตเป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และมี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราขาว สุราชุมชน วันชนะชัย กลั่นชุมชนตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาตจากนั้นคุณก็ยื่น…