ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก องุ่น ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ องุ่น

การส่งออก ผลไม้ องุ่น มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) องุ่น
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Grapes
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitis vinifera L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FB 0269
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป องุ่น มีลักษณะรูปทรงกลมรีและฉ่ําน้ํา มีผิวนวลเกาะและรสหวาน มีสีเขียว ม่วงแดงและม่วงดําแล้วแต่พันธุ์ ในผลมีเมล็ดประมาณ 1–4 เมล็ด
วิธีการเลือกซื้อองุ่น ให้ได้คุณภาพดี คือ ควรเลือกที่เป็นพวง องุ่นแดง : เลือกลูกที่มีสีแดงคล้ํา ไม่มี รอยช้ํา กลมโตมีน้ํามีนวล เปลือกไม่ถลอก ขนาดลูกเท่ากันทั้งพวง องุ่นเขียว : เลือกลูกยาวรี ซึ่งจะมีรสชาติดีกว่าลูกกลม
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
องุ่น ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 8 เดือน หลังเก็บเกี่ยวแล้วและบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว นํามาเก็บไว้ใน ห้องเย็นทันทีเพื่อรักษาความสดใหม่ และลดการสูญเสียน้ําในองุ่น โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90–95%
ขนาด/พันธุ์
 องุ่นเขียว ไทย
 องุ่นเขียว เบอร์เล็ก/เบอร์รอง/เบอร์ยอด
 องุ่นเขียวมีเมล็ด/ไร้เมล็ด นิวซีแลนด์
 องุ่นเขียวมีเมล็ด/ไร้เมล็ด อเมริกา
 องุ่นเขียวมีเมล็ด/ไร้เมล็ด ออสเตรเลีย
 องุ่นเขียวไร้เมล็ดจีน–กล่อง 6 ก.ก./กล่อง 10 ก.ก.
 องุ่นเขียวไร้เมล็ดอินเดีย
 องุ่นไข่ปลา จีน–กล่อง 6.5 ก.ก.
 องุ่นไข่ปลา อเมริกา
 องุ่นไข่ปลาเขียวไร้เมล็ด ออสเตรเลีย
 องุ่นไข่ปลาแดงไร้เมล็ด ออสเตรเลีย
 องุ่นคาร์ดินัล
 องุ่นชิลี
 องุ่นดําไทย
 องุ่นดํา เบอร์เล็ก/เบอร์รอง/เบอร์ยอด
 องุ่นดํา มีเมล็ด/ไร้เมล็ด ชิลี
 องุ่นดํามีเมล็ด/ไร้เมล็ด นิวซีแลนด์
 องุ่นดํามีเมล็ด/ไร้เมล็ด อเมริกา
ขนาด/พันธุ์
 องุ่นดํามีเมล็ด/ไร้เมล็ด ออสเตรเลีย
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศถูกบรรจุใส่กล่องกระดาษ หรือกล่องโฟม หรือกล่อง
พลาสติก หรือตะกร้า น้ําหนัก 5-10 ก.ก.