ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก สับปะรด ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ สับปะรด

การส่งออก ผลไม้ สับปะรด มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) สับปะรด
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ยานัด ย่านนัด บ่อนัด
มะขะนัด มะนัด ลิงทอง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pineapple
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus (L.)Merr.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.4-2546
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0353
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 3 : 2006
ข้อมูลทั่วไป สับปะรด มีลักษณะรูปทรงผลรูปรี โคนกว้าง ปลายสอบ มีใบสั้นเป็นจุกที่ปลายผล เรียกว่าตะเกียง ผลสุกสีเหลืองสดและฉ่ําน้ํา มีตาอยู่รอบผล
วิธีการเลือกซื้อสับปะรด ให้ได้คุณภาพดี คือ ควรเลือกผิวสีค่อนไปทางเหลือง ตาใหญ่ห่าง กลีบเลี้ยง ที่ปิดตาเปิด แสดงว่าแก่จัด
คุณภาพ/ชั้นคุณภาพ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ
1.ชั นพิเศษ (extra class) ไม่มีตําหนิ 2.ชั นหนึ่ง (class I) มีตําหนิไม่เกินร้อยละ 4 ของพื้นผิวทั้งผล
3.ชั นสอง (class II) มีตําหนิไม่เกินร้อยละ 4 ของพื้นผิวทั้งผล * อ้างอิง มกษ.4-2546
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
สับปะรด ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 2 ปีขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยวคัดผลที่แกนทิ้ง (รากเน่า หรือต้นเน่า) ถูกแดด เผา หรือจุดผิดปกติ คัดขนาดของผล สับปะรดสําหรับบริโภคสด ล้างทําความสะอาด และตัดก้านผลให้เหลือประมาณ 2 เซนติเมตร จุ่มผลในสารผสมไขเคลือบผิว กับน้ําอัตรา 1:7 ถึง 1:9 กับสารป้องกันกําจัดเชื้อราไทอะเบ็นดาโซล อัตรา 1,000 ส่วน ในล้านส่วน แล้วผึ่งให้แห้งบรรจุในกล่องและเก็บในตู้คอนเทนเนอร์อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส
ขนาด/พันธุ์
 สับปะรดตราดสีทอง เบอร์ 1/2/3/4
 สับปะรดน้ํา(ศรีราชา) – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 สับปะรดปัตตาเวีย – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 สับปะรดปัตตาเวีย/สวนผึ้ง
 สับปะรดภูแล (ผลสด-ปอกเปลือก)
 สัปปะรดปัตตาเวีย (ศรีราชา)
 สัปปะรดปัตตาเวีย เบอร์ 1/2/3/4
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงในตะกร้าหรือ ถุงพลาสติก
 บรรจุใส่ตะกร้า (เข่ง) น้ําหนัก 20-50 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5-10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยโฟมตาข่าย แล้วบรรจุใส่กล่อง
 บรรจุใส่กล่องกระดาษ จํานวน 8-12 ผล/กล่อง