ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ลิ้นจี่ ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ลิ้นจี่

การส่งออก ผลไม้ ลิ้นจี่ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ลิ้นจี่
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Litchi
ชื่อวิทยาศาสตร์ Litchi chinensis Sonn.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.7-2549
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0343
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ลิ้นจี่ มีลักษณะรูปทรงผลแบบกลม ทรงรี และรูปหัวใจ ผลมีเปลือกบาง ผิวเปลือกขรุขระ มีสีชมพูอมแดงหรือ สีแดงสด เนื้อสีขาวขุ่นที่ฉ่ําไปด้วยน้ํา เนื้อให้รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
วิธีการเลือกซื้อลิ้นจี่ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกผลที่เต่ง ผิวเกลี้ยง ขั้วผลยังสด เปลือกบาง สีเปลือกไม่เป็นสี แดงเข้ม ถ้าลิ้นจี่พันธุ์ดี เนื้อในจะแห้ง ยิ่งถ้าเลือกผลที่เปลือกไม่เรียบจะยิ่งให้รสหวานมากยิ่งขึ้น
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ลิ้นจี่ ควรเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบาน 3 เดือน ขึ้นไป หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วควรไว้ในที่ร่ม และทําการลดอุณหภูมิผลจะช่วยลดการคายน้ําของผล ทําให้ผลลิ้นจี่มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น ถ้าลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วให้อยู่ที่ 3 องศาเซลเซียส แล้วเก็บรักษาไว้ที่ 5 องศาเซลเซียส จะทําให้ผลลิ้นจี่มีการสูญเสียน้ําน้อยและถูกโรคเข้าทําลายได้ยากขึ้น
ขนาด/พันธุ์
 ลิ้นจี่กิมเจง เบอร์จัมโบ้ (1)/เบอร์ใหญ่ (2)/เบอร์รอง (3)
 ลิ้นจี่ค่อม/จักรพรรดิ์ – เบอร์ A /AA
 ลิ้นจี่ค่อม/จักรพรรดิ์ เบอร์เล็ก/เบอร์กลาง/เบอร์จัมโบ้ (1)/เบอร์ใหญ่ (2)/เบอร์รอง (3)
 ลิ้นจี่ฮงฮวย – เบอร์ A/AA
 ลิ้นจี่ฮงฮวย เบอร์เล็ก/เบอร์กลาง/เบอร์จัมโบ้ (1)/เบอร์ใหญ่ (2)/เบอร์รอง (3)
 ลิ้นจี่โฮเฮียะ เบอร์จัมโบ้ (1)/เบอร์ใหญ่ (2)/เบอร์รอง (3)
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ถูก บรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 5-10 ก.ก.