ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ละมุด ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ละมุด

การส่งออก ผลไม้ ละมุด มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ละมุด
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) สวา
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sapodilla, Chikoo, Sapota
ชื่อวิทยาศาสตร์ Manilkara zapota (L.) P. Royen
มาตรฐานทั่วไป มกษ.19-2554
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0359
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 25 : 2011
ข้อมูลทั่วไป ละมุด มีลักษณะรูปทรง ผล เป็นรูปไข่ หรือปลายข้างหนึ่งแหลมเล็กน้อย ผิวผลมีสีน้ําตาล ผลยังไม่สุกมียางสี ขาว รสฝาด แข็ง เมื่อสุกจะนิ่ม หวาน ไม่มียาง มีเมล็ดรูปยาว รี ผิวสีดําฝังอยู่ในเนื้อ ส่วนเนื้อขณะผลอ่อนจะมีสี เหลืองอมขาว เมื่อสุกจะมีสีน้ําตาลปนแดง หากยังไม่สุกมากจะมีความกรอบ หวาน แต่เมื่อสุกมากเนื้อจะนุ่ม และให้รสหวานจัด
วิธีการเลือกซื้อละมุดให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกผลที่แก่จัด ผิวสีน้ําตาลอมแดง
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ละมุด ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกไปอย่างน้อย 6 ปี ขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยว ล้างผิวผลละมุดให้สะอาด ผลละมุดที่แก่และเก็บมาแล้ว นั้นจะต้องนํามาบ่มให้สุกเสียก่อน เพื่อจะให้ละมุดมีรสชาติที่ดี ไม่ฝาด วิธีบ่มทําได้โดยนําเอาละมุดใส่กล่องหรือภาชนะใหญ่ ๆ จากนั้นนํากระสอบป่าน หรือผ้าหนาๆ มาคลุมปิดเอาไว้ให้สนิท หากอากาศร้อนเพียงพอ เพียงสองคืนละมุดก็จะสุกได้ที่พร้อมรับประทาน
ขนาด/พันธุ์
 ละมุดมาเลย์ – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ละมุดหวานกรอบ – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ละมุดหวานสุก – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก
น้ําหนัก 5 ก.ก หรือ 10 ก.ก. หรือตะกร้า น้ําหนัก 15-20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยกระดาษ หรือ โฟมตาข่าย แล้วบรรจุใส่กล่อง
น้ําหนัก 5 ก.ก.จะมีจํานวนผล 35-40 ชิ้นต่อกล่อง