ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ฝรั่ง ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ฝรั่ง

การส่งออก ผลไม้ ฝรั่ง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ฝรั่ง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) จุ่มโป่ ชมพู่ มะก้วย มะกา ยามู ย่าหมู สีดา ปั๊กเกี้ย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Guava
ชื่อวิทยาศาสตร์ Psidium guajava L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.16-2553
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FT 0336
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ฝรั่ง มีลักษณะรูปทรง รูปร่างกลมหรือรูปไข่ เป็นป่องตรงปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-9 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร เปลือกโดยทั่วไปเรียบ และขรุขระเล็กน้อย ผิวเปลือกเป็นมัน ผลอ่อนมีสี เขียวเข้ม ผลแก่มีสีเขียวอ่อน เมื่อสุกจะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เนื้อผลมีสี ขาว สีขาวชมพู และเหลือง
วิธีการเลือกซื้อฝรั่งให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกเนื้อกลมแป้น ผิวเรียบ เนื้อจะมีความกรอบ ถ้าเลือกลูก รี ๆ ผิวไม่เรียบ เนื้อในจะแน่น
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ฝรั่ง ควรเก็บเกี่ยวหลังจากติดผล 4-5 เดือน หลังเก็บเกี่ยวควรห่อผลด้วยพลาสติกฟิล์มพีวีซี และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเก็บรักษาได้นานประมาณ 3-4 สัปดาห์
 ฝรั่ง/ไร้เมล็ด เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ฝรั่งกลมสาลี่ เบอร์ยอด (1)/กลาง (2)/พิเศษ (3)
 ฝรั่งกิมจู/แป้นสีทอง – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ฝรั่งกิมจู/แป้นสีทอง/ไร้เมล็ด เบอร์ใหญ่ (1)/กลาง (2)/ พิเศษ (3)ขนาดเล็กน้ําหนักน้อยกว่า 0.3 ก.ก./ลูก ขนาดกลางน้ําหนัก 0.4-0.6 ก.ก./ลูก ขนาดใหญ่น้ําหนักมากกว่า 0.6 ก.ก./ลูก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก หรือตะกร้า
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ตะกร้า น้ําหนัก 15 หรือ 20 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยกระดาษหรือ ห่อโฟมตาข่ายหรือห่อฟิล์ม และบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.