ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก น้อยหน่า ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ น้อยหน่า

การส่งออก ผลไม้ น้อยหน่า มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) น้อยหน่า
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) หมักเขียบ ลาหนัง มะนอแน่ มะแน่ หน่อเกล๊ะแซ
มะออจ้า มะโอจ่า เตียบ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sugar apple
ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona squamosa L..
มาตรฐานทั่วไป มกษ.21-2556
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0368
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 37 : 2014
ข้อมูลทั่วไป
น้อยหน่า มีลักษณะรูปทรงกลม ป้อมๆ โตประมาณ 3-4 นิ้ว มีผิวขรุขระเป็นช่องกลมนูนในแต่ละช่องนั้น ภายในมีเนื้อสีขาว และมีเมล็ดสีดํา หรือสีน้ําตาลเข้ม เนื้อในทานได้มีรสหวาน เปลือกผลสีเขียว
วิธีการเลือกซื้อน้อยหน่าให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกน้อยหน่าผลที่มีตาห่าง ก้านสีดํา เมื่อลองกดเบาๆเปลือกนิ่ม ถ้าเป็นน้อยหน่าเนื้อให้เลือกที่เปลือกเขียวอมน้ําตาล จะได้น้อยหน่าเนื้อที่รสหวาน
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
น้อยหน่า ควรเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบานประมาณ 110-120 วัน หลังเก็บเกี่ยวนํามาคัดขนาด บรรจุใส่ภาชนะบรรจุ ควร เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 13 วัน

ขนาด/พันธุ์
 น้อยหน่าหนัง/เนื้อ – เบอร์จิ๋ว/เล็ก/กลาง/ใหญ่
 น้อยหน่าเพชรปากช่อง – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่ขนาดเล็ก น้ําหนักน้อยกว่า 1 ก.ก./ลูก ขนาดกลางน้ําหนักระหว่าง 1-1.5 ก.ก./ลูก ขนาดใหญ่น้ําหนักมากกว่า 1.5 ก.ก./ลูก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก หรือตะกร้า
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ตระกร้า น้ําหนัก 15 หรือ 20 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยกระดาษหรือโฟม ตาข่าย และบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่อง จํานวน 9 หรือ 12 ชิ้นต่อกล่อง