ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ เงาะ

การส่งออก ผลไม้ เงาะ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) เงาะ
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) กะเมาะแต มอแต พรวน เงาะป่า
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Rambutan
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephelium lappaceum L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.12-2549
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0358
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป เงาะ มีลักษณะรูปทรง ผลกลมรี เปลือกผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีแดง และมีเส้นขนสีแดงเช่นกันส่วนเนื้อส่วนมากจะมีสีขาว
วิธีการเลือกซื้อเงาะให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกผิวสดขนยังไม่แห้ง เนื้อไม่แห้ง เนื้อในหนา แกะล่อนจากเมล็ด รสหวาน ผลโตเสมอกัน
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
เงาะ ควรเก็บเกี่ยวหลังจากที่เพาะปลูกประมาณ 3-4 ปี ขึ้นไป หลังจากเก็บเกี่ยวผลเงาะลงมาแล้วให้รีบลําเลียงไปไว้ในที่ ร่มโดยเร็ว และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12–13 องศาเซลเซียส เก็บรักษาได้นานประมาณ 2 สัปดาห์
พันธุ์
 เงาะโรงเรียน (คละ/พวง)
 เงาะโรงเรียน (ใส่ลัง/โกย)
 เงาะสีชมพู (คละ/ใส่ลัง)
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกหรือตระกร้า
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ตระกร้า น้ําหนัก 10-20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.