เกษตรอินทรีย์ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

คู่มือ เกษตร ผัก ผลไม้ อินทรีย์ ความทุกข์ทรมานของเกษตรกรไทย วางระบบ smart farmer ออร์แกนิค organic

ที่เกิดขึ้นจากการได้รับยาฆ่าแความทุกข์ทรมานของเกษตรกรไทย

การปลูกผักผลไม้ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์นั้นเป็นรากฐานของฮาร์โมนี้ไลฟ์ ผู้ที่ ทํางานนี้ต้องทําความเข้าใจเรื่องการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ความจริงการทําเกษตร ในประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงมากเกินความจําเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ถึงจะมี นโยบายระดับชาติที่เคลื่อนไหวและสนับสนุนการทําเกษตรปลอดสารพิษ แต่เกษตรกร มากกว่า 99% ยังใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงกันอยู่

การใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีมากเกินไปเป็นอันตรายต่อร่างกาย นี่คือความเสีย หายที่เกิดจากแนวคิดผลิตปริมาณมาก จําหน่ายปริมาณมาก และทิ้งปริมาณมาก ซึ่งเกิด ขึ้นจริงกับการทําเกษตรของประเทศไทย

เมื่อพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีป้องกันกําจัดแมลงลงบนผืนดิน ขณะเพาะปลูก พืชสารเคมีเหล่านี้จะสัมผัสมือของผู้ใช้โดยตรง หรืออาจสูดดมเข้าไปทางจมูกและปาก ผล มลงและปุ๋ยเคมีที่มีความเข้มข้นสูงเทียบกับการได้รับสาร เคมีปนเปื้อนในผักผลไม้ที่วางขายตามท้องตลาดไม่ได้เพราะการสัมผัสโดยตรงทําให้เกิด โรงมะเร็งและเกิดความผิดปกติของระบบประสาท ไม่เพียงเกษตรกรจะป่วยเป็นโรคที่ส่ง ผลต่อร่างกายโดยตรง ยังมีผลต่อจิตประสาทด้วย ทําให้อัตราการฆ่าตัวตายของเกษตรกร เพิ่มขึ้น

ในอดีตเกษตรกรญี่ปุ่นเคยเลือกเดินตามเส้นทางการเพาะปลูกโดยพึ่งพาสารเคมี ไม่สิ ปัจจุบันอาจยังทําแบบเดิมกันอยู่ก็ได้ แต่เกษตรกรไทยส่วนหนึ่งได้เห็นข้อดีของเกษตร อินทรีย์และเริ่มนําไปปฏิบัติบ้างแล้ว ผมอยากทําให้เกษตรอินทรีย์แพร่หลายไปทั่วโลก และความคิดนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากตอนเริ่มก่อตั้งฟาร์มฮาร์โมนี้ไลฟ์มันยังคงอยู่และแน่ว แน่มากขึ้น