เอกสารจำเป็น ในการส่งออก อาหารแปรรูป ไปต่างประเทศ

ในการส่งอาหารแปรรูปไปยังต่างประเทศนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุญาตหรือแสดงสารจำเป็นตามการกำหนดของประเทศปลายทาง ควรตรวจสอบเอกสารต่อไปนี้จำเป็นที่อาจเป็นการต้องทำเมื่อส่งอาหารแปรรูปไปยังต่างประเทศ:

 1. ใบรับรองความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Certification) เช่น HACCP, ISO 22000
 2. ใบอนุญาตส่งออก (Export License)
 3. ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate)
 4. การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration) (หากมีความจำเป็น)
 5. ใบรับรองต้นทาง (Certification of Origin)
 6. การแถลงความประกอบการที่เกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Declarations)
 7. การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสิ่งที่เป็นอินทรีย์ (GMO Compliance) (หากมีความจำเป็น)
 8. ใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Certification) (หากมีความจำเป็น)

โปรดทราบว่ารายการนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกเอกสารจำเป็น และควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดล่าสุดของประเทศปลายทางที่คุณต้องการส่งอาหารไปยัง กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมการค้าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการค้าข้ามชาติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับใบอนุญาตและสารจำเป็นที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งอาหารแปรรูปของคุณไปยังประเทศปลายทางแต่ละแห่ง

ใบรับรองความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Certification) เช่น HACCP, ISO 22000

ใบรับรองความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Certification) เช่น HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) และ ISO 22000 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินและรับรองความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่าย โดยมีความหมายดังนี้:

 1. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): เป็นกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์แบบเฉพาะจุด

ใบอนุญาตส่งออก (Export License)

ใบอนุญาตส่งออก (Export License) คือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมการส่งออกสินค้า ใบอนุญาตส่งออกอาจจำเป็นต้องใช้เมื่อคุณต้องส่งอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารไปยังประเทศอื่นโดยเฉพาะ แต่ละประเทศอาจมีกฎหมายและการกำหนดรูปแบบที่แตกต่างกันไป

ใบอนุญาตส่งออกจะระบุสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก โดยบ่งบอกถึงปริมาณที่อนุญาต รายละเอียดการบรรจุหีบห่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า โดยการขอใบอนุญาตส่งออกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกระบวนการที่ถูกกำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือประเทศปลายทางที่ท่านต้องการส่งออกสินค้าไปยัง

ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate)

ใบรับรองสุขภาพ (Health Certificate) เป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าสินค้าส่งออก หรืออาหารที่จะส่งออกไปยังประเทศอื่น มีคุณภาพและปลอดภัยตามที่ปรากฏในเอกสาร

ใบรับรองสุขภาพอาจมีข้อกำหนดที่บังคับใช้และการตรวจสุขภาพเฉพาะ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทางและสินค้าที่ส่งออก เอกสารนี้ระบุถึงความปลอดภัยทางสุขภาพของสินค้าอาหารและความเข้าของมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบและการปฏิบัติตาม

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration) เป็นกระบวนการที่ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเพื่อได้รับการยอมรับและอนุญาตให้ขายหรือกระจายสินค้าในประเทศปลายทาง กระบวนการนี้อาจเป็นเป็นสิ่งจำเป็นหากประเทศปลายทางกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกเข้ามาต้องลงทะเบียนก่อนเพื่อการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนการลงทะเบียนพิจารณาผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างไปตามประเทศปลายทาง ในบางกรณี คุณอาจต้องกรอกแบบฟอร์ม แนบเอกสารสนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร์ ทำการทดสอบหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และระบุข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาขาย เงื่อนไขการจำหน่าย เป็นต้น

ใบรับรองต้นทาง (Certification of Origin)

ใบรับรองต้นทาง (Certificate of Origin) คือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการรับรองถึงประเภทและที่มาของสินค้าที่ส่งออก ใบรับรองต้นทางมีความสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งสามารถใช้ในการกำหนดประเภทอัตราภาษี การควบคุมความปลอดภัย หรือเป็นเอกสารการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ในบางกรณี ผู้ส่งออกสินค้าจำเป็นต้องตรวจสอบหากเป็นไปได้ว่า ประเทศปลายทางต้องการให้มีใบรับรองต้นทางเป็นหลักฐาน และทำการรับรองต้นทางสินค้าเพิ่มเติมก่อนที่สินค้าจะส่งออก

การแถลงความประกอบการที่เกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Declarations)

การแถลงความประกอบการที่เกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Declarations) คือกระบวนการที่บริษัทหรือผู้ผลิตต้องระบุสารก่อภูมิแพ้ที่อาจปนเปื้อนหรือเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงความประมาณและประเภทสารก่อภูมิแพ้ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมักจะปรากฏในป้ายกำกับสินค้าหรือในเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมากับผลิตภัณฑ์

สารก่อภูมิแพ้ที่มักจะถูกระบุในการแถลงความประกอบการสามารถเป็นได้หลายประเภท เช่น ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, กุ้ง, เนื้อสัตว์, นมและผลิตภัณฑ์จากนม, และอื่น ๆ การแถลงความประกอบการที่ชัดเจนเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกใช้สินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการและสุขภาพของตนได้ตรงตามความต้องการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสิ่งที่เป็นอินทรีย์ (GMO Compliance)

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสิ่งที่เป็นอินทรีย์ (GMO Compliance) เป็นกระบวนการที่บริษัทหรือผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือปลดปล่อยสิ่งที่ถือว่าเป็นอินทรีย์หรือสารที่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ ที่เป็นสิ่งแปลกปลอม (GMO) หรือสิ่งที่เผยแพร่ผ่านกระบวนการปฏิรูปพันธุกรรมเชิงชีวภาพ (Biotechnology) ในการปฏิบัติตาม GMO Compliance, บริษัทหรือผู้ผลิตจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้:

 1. ปกป้องการใช้งานหรือปลดปล่อย GMO อันเป็นไปได้ให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า
 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการรักษาคุณภาพและรับรองของอินทรีย์
 3. ใช้วิธีการในการปลูกและผลิตโดยไม่ใช้ GMO
 4. รักษาความบริสุทธิ์ของสินค้าอินทรีย์โดยไม่มีการปนเปื้อนหรือแออัดสูง
 5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเกณฑ์ของระบบรักษาคุณภาพและรับรองสำหรับการบรรจุหีบห่อและการพิบัติภายในอินทรีย์ (เช่น การใช้วัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสม)

การปฏิบัติตาม GMO Compliance ช่วยสร้างความไว้วางใจและเชื่อถือในผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และส่งเสริมการเกษตรและการผลิตที่ยั่งยืนต่ออนาคต

ใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Certification)

การบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Certification) เป็นกระบวนการที่ผลิตภัณฑ์ถูกตรวจสอบและได้รับการรับรองว่ามาจากการผลิตที่เป็นอินทรีย์ หรือการนำเข้าสารอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามกระบวนการผลิตอินทรีย์ และไม่มีการใช้สารเคมีพิษหรือสารปฏิกิริยาในกรรมวิธีการผลิตนั้น กระบวนการรับรองจะประกอบไปด้วยการตรวจสอบและติดตามแหล่งปลูกหรือผลิตและส่วนที่ใช้ในกระบวนการผลิต และให้แนวทางการจัดการและการบริหารในการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง

การบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ระบุถึงคุณภาพและระบบการผลิตที่ยึดมั่นอย่างสูงในการประกอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และปลอดภัย นอกจากนี้ การได้รับการรับรองอินทรีย์ยังสนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรและการผลิตที่ยั่งยืนและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น.