ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต คะน้า

ราคา ผัก คะน้า วันนี้

[table id=1 /]

การส่งออก คะน้า มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) คะน้า
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ผักคะน้า ไก่หลันไช่ กําหนํา
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chinese Kale
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea var.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VL 0401
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป คะน้า เป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว ลําต้นมีลักษณะแข็งแรง อวบใหญ่ มีสีเขียวนวล ใบมีทั้งแบบใบกลม ใบแหลม ผิวใบเป็นคลื่น ผิวเป็นมัน สีเขียวอ่อนถึงเขียวแก่ ส่วนของยอดเป็นใบอ่อนขนาดเล็ก 2-3 ใบ ลักษณะคล้ายบัวตูม ขนาดเล็กสีเขียวอ่อน
วิธีการเลือกซื้อคะน้าให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกต้นที่มีสีเขียวสด ไม่เหี่ยว ไม่มีรอยช้ํา ต้นใหญ่ ใบติด โคนแน่น
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
คะน้า ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 45-60 วัน ควรเก็บในเวลาเช้าดีกว่าเวลาบ่าย โดยใช้มีดเล็กๆ ตัดแทนการเก็บ หรือเด็ดด้วยมือ หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วควรรีบนําเข้าร่มในที่อากาศโปร่งและเย็น อุณหภูมิที่เหมาะสมการเก็บรักษาในห้อง เย็น (cold storage) 0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ 95-100% มีอายุการเก็บรักษา 2-3 สัปดาห์
ชนิด
 คะน้าต้น  คะน้ายอด
 คะน้าฮ่องกง
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงใน ถุงพลาสติกใส
 มัดกําละ 0.5 หรือ 1 ก.ก. และบรรจุใส่ ถุงพลาสติก รวมน้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 มัดกําละ 0.5 หรือ 1 ก.ก. และบรรจุใส่กล่องโฟม รวมน้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกมัดกําหรือบรรจุลงใน ถุงพลาสติกใส แล้วใส่กล่องโฟม
 มัดกําละ 0.5 หรือ 1 ก.ก. และบรรจุใส่กล่อง โฟม รวมน้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก.